Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

Kategória: OZNAMY

Farské oznamy 19.5.2024

 

Liturgicky program: Dnes večer o 17.00 hod. je ešte Večiereň s modlitbami na kolenách. V pondelok je odporúčaný sviatok Najsvätejšej Trojice, je to akoby odpustový sviatok nášho kláštora Najsvätejšej Trojice, sv. liturgie ráno o 8.00 hod., o 16.00 hod. a o 18:00 hod. V ďalšie dni ako obvykle ráno o 6.30 hod a večer o 18.00 hod.

V piatok začína mariánska duchovná obnova v našom kláštore, ktorú vedie o. Anton a v sobotu začínajú ľudové misie v Trenčíne, prosíme o modlitby.

sobotu 25. mája pozývam kurátorov, ale aj ďalších dobrovoľníkov na brigádu na 9.00 hod., chceme vypratať i vymaľovať kotolňu i priestory pod kolonádou, inštalovať misijný kríž a vyčistiť dlažbu od buriny. Veľká brigáda pred odpustom ešte bude 22. júna.

V sobotu o 17.00 hod. v kláštore bude stretnutie mládeže, ktorá by chcela dobrovoľnícky pomôcť v našej farnosti s prácou s deťmi. Bude predstavené hnutie Erko.

Na budúcu nedeľu 26.5. bude v kultúrnom stredisku v Stropkove hodnotná prednáška p. Richarda Vašečku pre manželov: Dobré manželstvo na celý život (10 krokov ako ho dosiahnuť), vstup je zdarma, začína sa o 16.00 hod. Ide o projekt Milovať a ctiť. Pozývajte aj ostatných na toto zaujímavé podujatie.

Takisto na budúcu nedeľu bude stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod. v chráme.

Vzadu máte nové ikony Matky ustavičnej pomoci ako aj knihy z nášho Vydavateľstva.

Zbierka na katolícke masmédia činila 315,85 eur. Pán Boh zaplať.

Na budúcu nedeľu, nebude zbierka na náš chrám, ale zbierka pre farnosť Vyškovce na rekonštrukciu ikonostasu a vymaľovanie chrámu vo Vyškovciach.

Farské oznamy 12.5.2024

Dnes je zbierka na masmédia.

Liturgicky program tento týždeň ako obvykle. Na budúcu sobotu je zádušná sobota ráno po sv. liturgii bude aj panychída. Na budúcu nedeľu je veľký sviatok Zostúpenia Svätého Ducha. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie. Pred večernou sv. liturgiou o 18 00 hod., ešte bude o 17.00 hod. aj Veľká večiereň s modlitbami na kolenách. Vo farnosti bl. Hopka budú mať odpustovú slávnosť, kde bude kázať protosynkel a archimandrita o. Jaroslav Lajčiak.

Ešte je možnosť prihlásiť sa u o. Pavla na púť do Medžugoria, ktorá bude posledný májový týždeň, od pondelka 27.mája do soboty 1. júna. ako aj na mariánsku duchovnú obnovu s o. Jozefom Trojom v našom kláštore v dňoch 24. – 26. mája.

Dnes večer pozývam na stretnutie kurátorov o 19.15 hod. do kláštora.

Farské oznamy 5.5.2024

 

Liturgicky program. Vo všedné dni ako obvykle. V stredu je ukončenie Paschy. Vo štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovstúpenia nášho Pána Ježiša Krista a sv. liturgie ráno o 8.00 hod. a poobede o 16.00 hod a o 18.00 hod., pri každej sv. liturgii je aj myrovanie.  Pred večernou sv. liturgiou o 17.45 hod. bude aj Moleben k Presv.Bohorodičke. V sobotu je sviatok bl. hieromučeníka Vasiľa Hopka, veriaci z tejto farnosti majú prikázaný sviatok. Ich odpust je 19. mája s duchovnou obnovou od 16.5., viac informácii na plagáte. Povzbudzujeme deti, ktoré dnes slávnostne prijali Eucharistiu, aby prichádzali na sv. liturgie počas celého týždňa. Zajtra v pondelok po večernej sv. liturgii budú mať ešte svoje stretnutie v suteréne chrámu. V pondelok večer spieva náš chrámový zbor. Na budúcu nedeľu sú už sv. liturgie ako obvykle 8.00, 9.30, 11.00 a večer o 18.00 hod.

mesiaci máj, keďže je zasvätený Panne Márii, povzbudzujeme k horlivejšej mariánskej úcte: (modlitbe sv. ruženca pred sv. liturgiou, v stredu k Novéne k Matke ustavičnej pomoci, vo štvrtok k Molebenu k Presv. Bohorodičke) alebo aj duchovnej mariánskej obnove, ktorú bude viesť o. Jozef Troja CSsR v našom kláštore v dňoch 24. – 26. mája.

Ešte je možnosť prihlásiť sa na púť do Medžugoria, ktorá bude posledný májový týždeň, od pondelka 27.mája do soboty 1. júna. Hlásiť sa treba u o. Pavla Tomka.

Vzadu za lavicami sú hodnotné kresťanské knihy z Vydavateľstva Misionár na zakúpenie.

Na budúcu nedeľu 12. mája je zbierka na katolícke masmédiá.

Ďakujem všetkým, ktorý sa podieľali na príprave ako aj realizácii tejto peknej slávnosti prvej sv. spovede a slávnostného sv. prijímania v našej farnosti.

Farské oznamy 28.4.2024

Dnes je zbierka na náš chrám.

Liturgicky program tento týždeň bude ako zvyčajne, s tým že: v máji budeme mať moleben k Presv. Bohorodičke každý štvrtok večer po sv. liturgii a na prvý piatok v máji bude večerná tichá adorácia od konca sv. liturgie do 22.00 hod.. Podľa záujmu uvidíme, či budeme v takých večerných tichých adoráciách pokračovať raz v mesiaci na prvý piatok.

1.mája v stredu je turistický deň s vladykom Jonášom, ide aj autobus z dekanátu, zo Stropkova pôjde okolo 7.30 hod. nad cerkvou a druhá zastávka bude pri Tescu.

Máme prvopiatkový týždeň, spovedáme počas sv. liturgií ráno i večer a v piatok večer od 17.00 hod., v piatok dopoludnia spovedáme chorých po domoch od 8.00 hod.

Na budúcu nedeľu je zmena, keďže máme slávnosť sv. prijímania a prvej sv. spovede, dopoludnia budú len dve sv. liturgie: o 8.00 hod a o 10.00 hod, ktorá je venovaná slávnosti Sv. prijímania Eucharistie a večerná sv. liturgia o 18.00 hod. V sobotu o 9.00 hod. začíname spovedať deti a potom bude brigáda všetkých rodičov. Pozývame rodičov a príbuzných, aby sa vyspovedali počas týždňa, aby sobota bola len pre deti.

Dnes popoludní je stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod. a večer o 19.10 hod. začíname bezprostrednú prípravu na slávnosť sv. prijímania a prvej sv. spovede s rodičmi a deťmi. Táto príprava bude prebiehať celý týždeň večer po večernej sv. liturgii.

Farské oznamy 21.4.2024

Dnes je zbierka na seminár, ktorá sa používa na stálu formáciu redemptoristov.

Liturgicky program tento týždeň bude ako zvyčajne: sv. liturgie ráno 6.30 hod a večer o 18.00 hod., s tým, že v utorok sa tematicky venujeme rodinám, v stredu pred sv. liturgiou je  novéna Matke ustavičnej pomoci, zároveň je sviatok Polovice Päťdesiatnice a vo štvrtok máme po sv. liturgii moleben k bl. M. Trčkovi, v piatok po sv. liturgii je krátka eucharistická adorácia a pobožnosť. V tento piatok o 19.15 hod. sú Chvály v našom chráme.

Pripomíname májové akcie: 6 dňová púť do Medžugoria s o. Pavlom Tomkom, Mariánska duchovná obnova s o. Jozefom Trojom a Cesta uzdravenia s o. Metodom Lukačikom. Nahlásiť sa treba do konca apríla. Stále je možnosť prijať putovnú ikonu MUP domov na jeden týždeň, hlási sa v sakristii. 1. mája je turistický deň s arcibiskupom Jonášom, viac info na plagáte.

Na ďalší víkend máme dve apoštolské práce: duchovnú obnovu v kláštore pre sestry baziliánky, ktorú vedie o. Anton Verbovský a misionár milosrdenstva o. Jozef Jurčenko ide na obnovu misií do Stakčínskej Roztoky. Prosíme Vás o modlitby na tieto úmysly.

Vzadu za lavicami sú nielen zaujímavé knihy z nášho vydavateľstva Misionár, ale aj modlitebné knihy Hore srdcia, po 10 eur a nové ikony Matky ustavičnej pomoci, taktiež po 10 eur.

Na budúcu nedeľu je stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod. a večer o 19.10 hod. začíname bezprostrednú prípravu na slávnosť sv. prijímania a prvej sv. spovede s rodičmi a deťmi.

Na budúcu nedeľu, keďže je posledná v mesiaci, bude zbierka na náš chrám.

Farské oznamy 14.4.2024

Začíname tretí týždeň po Pasche.

Liturgicky program v našom chráme je ako zvyčajne: Program je na nástenke ako aj na internetovej stránke našej farnosti.

o.Jozef Jurčenko bude od 17. apríla do 21. apríla na farských misiách vo Fijaši, aj tento týždeň má o. Anton duchovnú obnovu pre študentov z Prešova, prosíme o Vaše modlitby za obe akcie.

Pripomíname najbližšie májové akcie: Mariánska duchovná obnova s o. Jozefom Trojom a Cesta uzdravenia s o. Metodom Lukačikom a púť do Medžugoria s o. Pavlom Tomkom, termín púte sa posúva o jeden deň, vyráža sa v pondelok na obed a prichádza sa v sobotu okolo obeda, pri prihlasovaní sa platí plná suma 265 eur. Hlási sa treba do konca apríla u o. Pavla, ktorý pôjde so skupinou z našej farnosti, je už vyše 10 ľudí z našej farnosti.

Vzadu za lavicami si všimnite dve nové publikácie z nášho Vydavateľstva Misionár, jednu z nich napísal o. Jozef Troja – Ružencové tajomstvá. Druhá je Spytovanie svedomia pre deti. Môžete si ich zakúpiť, cena jednej brožúrky je 2 eurá.

Ohlášky: sviatosť manželstva hodlajú prijať títo snúbenci : Peter Kaňa bývajúci v Lehote pod Vtáčnikomnáboženstva rímskokatolíckeho a Lenka Demjanová bývajúca v Stropkove náboženstva gréckokatolíckeho. Ohlasujú sa po tretíkrát.

Na budúcu sobotu 20. apríla bude sobáš bez sv. liturgie o 16.00 hod.

V sobotu 20. apríla o 15.30 hod je aj futbal pre miništrantov s o. Jozefom Trojom.

Na budúcu nedeľu bude prvá zbierka na seminár.

1. mája bude turistický deň s otcom arcibiskupom Jonášom, viac informácii na plagáte.

Farské oznamy 7.4.2024

Začíname druhý týždeň po Pasche.

Liturgicky program tento týždeň bude ako zvyčajne: sv. liturgie ráno 6.30 hod a večer o 18.00 hod., s tým, že v utorok sa tématicky na kázni venujeme rodinám, v stredu je venovaná Matke ustavičnej pomoci a pred sv. liturgiou je neustála novéna a vo štvrtok máme moleben k bl.Metodovi Trčkovi, v piatok je krátka eucharistická adorácia a pobožnosť. Program je nielen vonku vo vitrínke, ale aj na internete na stránke farnosti.

Na budúcu sobotu o 15.00 hod. (ale aj v nedeľu, pre niektorých) bude stretnutie pre rodičov s deťmi pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sv. prijímanie.

Počas tohto týždňa má o. Anton Verbovský v kláštore duchovnú obnovu pre cirkevnú školu z Prešova, o. Jozef Jurčenko bude cez víkend na obnove misií v Pakostove, prosíme o modlitby.

Pripomíname najbližšie májové akcie: Mariánska duchovná obnova s o. Jozefom Trojom a Cesta uzdravenia s o. Metodom Lukačikom a púť do Medžugoria s o. Pavlom Tomkom.

Na parkovisku pred kláštorom pri ceste sa uvoľnilo jedno parkovacie miesto, kto má záujem nech sa hlási u o. Metoda.

Ohlášky: sviatosť manželstva hodlajú prijať títo snúbenci : Peter Kaňa bývajúci v Lehote pod Vtáčnikomnáboženstva rímskokatolíckeho a Lenka Demjanová bývajúca v Stropkove náboženstva gréckokatolíckeho. Ohlasujú sa po druhýkrát. Sobáš majú 20. apríla o 14.00 hod.

Farské oznamy 31.3.2024

Dnes je ešte nedeľná paschálna Veľká večiereň o 15.00 hod.

Slávime svetlý týždeň. Celý týždeň je voľnica, teda aj v piatok.

Svetlý pondelok je prikázaný sviatok a sv. liturgie budú o 8.00, o 9.30, o 11.00 hod, večerná sv. liturgia nebude, ale poobede o 15.00 hod. vás pozývame na Veľkú večiereň. Pri každej sv. liturgii bude myrovanie a po poslednej sv. liturgii o 11.00 hod bude aj sprievod okolo chrámu.

Svetlý utorok je odporúčaný sviatok a sv. liturgiu budú ráno o 8.00 hod. a večer o 18.00 hod.

Ostatné dni svetlého týždňa sú už bohoslužby ako obvykle, ale s veľkonočnou radosťou. Celý liturgický program slávenia sa nachádza na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Vo svetlom týždni spovedáme až na sv. liturgiách na prvý piatok 5.4. a chorých dopoludnia.

Ohlášky: sviatosť manželstva hodlajú prijať títo snúbenci : Peter Kaňa bývajúci v Lehote pod Vtáčnikomnáboženstva rímskokatolíckeho a Lenka Demjanová bývajúca v Stropkove náboženstva gréckokatolíckeho. Ohlasujú sa po prvýkrát.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojou službou a obetou k príprave a krásnemu sláveniu týchto veľkonočných sviatkov. Christos voskrese!

Farské oznamy 24.3.2024

Dnes je spoločné spovedanie od 15.00 hod. Potom budeme spovedať už len do stredy.

Začíname svätý a veľký týždeň preto aj liturgie sú najkrajšie v roku a pozývajú nás ponoriť sa do tajomstvo nášho Vykúpenia a Spásy. Celý veľký týždeň, ktorého vyvrcholením je Pánova Pascha je ústredným týždňom celého cirkevného roka. Pozývame prichádzať každý deň na bohoslužby.

Vo svätý a veľký pondelok máme aj prikázaný sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičky, sväté liturgie sú o 8.00 hod., o 16.00 hod. a večerná sv. liturgia o 18.00 hod. je Večiereň s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho.

V utorok a v stredu je ráno o 7.00 hod. utiereň a večer o 18.00 hod. Liturgia vopred posvätených darov, v stredu o 17.30 hod. je aj Novéna k Matke ustavičnej pomoci. Spovedáme len do stredy. Vo Veľký štvrtok je ráno o 7.00 hod. utiereň a večer o 17.00 hod. je Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, po nej bude hneď nasledovať utiereň so strasťami, čiže evanjeliami o utrpení Ježiša Krista.

Veľký piatok je prísny pôst, čiže zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec s pôstom, kde sa môžeme nanajvýš len raz dosýta najesť a dvakrát občerstviť a zároveň je to prikázaný sviatok. Ráno o 8.00 hod. sú Kráľovského hodinky a poobede o 15.00 hod Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu. V ten deň je zbierka na Boží hrob. Prosíme zapísať sa do zoznamu, kto a kedy chce mať poklonu pri hrobe, čiže hodinku modlitby. Chrám bude otvorený do 22.00 hod.

Svätá a veľká sobota. Ráno o 7.00 hod Jeruzalemská utiereň a večer o 17.00 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého. Chrám bude otvorený do 22.00 hod.

Svätá a veľká nedeľa Paschy – svetlé Kristovo vzkriesenie. Ráno o 5.00 hod. Veľká utiereň vzkriesenia s požehnaním jedál. Sv. liturgie o 8.00, o 9.30, o 11.00 hod, večerná sv. liturgia nebude, ale poobede o 15.00 hod. vás pozývame na Veľkú večiereň.

Svetlý pondelok je prikázaný sviatok a sv. liturgie budú o 8.00, o 9.30, o 11.00 hod, večerná sv. liturgia nebude, ale poobede o 15.00 hod. vás pozývame na Veľkú večiereň. Pri každej sv. liturgii bude myrovanie a po poslednej sv. liturgii o 11.00 hod bude aj sprievod okolo chrámu.

Svetlý utorok je odporúčaný sviatok a sv. liturgiu budú ráno o 8.00 hod. a večer o 18.00 hod.

Celý liturgický program slávenia veľkonočných sviatkov sa nachádza na nástenke, na internetovej stránke farnosti ako aj je vytlačený vzadu na stolíku, ktorý si môžete zobrať.

Pamätajme, že v nedeľu Paschy sa bude meniť zimný čas na letný, čiže z 2.00 hod na 3.00 hod.

Predveľkonočné upratovanie bude vo štvrtok 28.3.  o 15.00 hod., aby sa to do sv.liturgie stihlo. Pozývame všetkých ochotných prísť pomôcť.

Farské oznamy 17.3.2024

Liturgický program je ako vo Veľkom pôste. Dnes o 15.00 hod. je pôstna večiereň.

V pondelok je aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod. bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej veľkopôstny moleben. Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii bude Moleben k sv. Jozefovi. V stredu a v piatok budú Liturgie vopred posvätených darov. V stredu pred Liturgiou je novéna k MUP. V piatok pred Liturgiou 17.20 je krížová našich detí. V piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude krátka eucharistická adorácia. V sobotu je Lazárová sobota a poobede o 14.00 hod. bude farská krížová cesta na Bukovej hôrke, kto chce ísť a nemá auto, nech sa zapíše na zoznam vzadu a budeme sa snažiť zabezpečiť odvoz pre všetkých. Odchod zo Stropkova od kláštora bude o 13.40 hod.

Na budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa,  po každej sv. liturgii bude požehnanie ratolestí a myrovanie. Spoločné spovedanie začne o 15.00 hod. využite prosím možnosť, že budeme viacerí kňazi. Potom už budeme spovedať len my do stredy vrátane.

V piatok 22.3. je aj extrémna krížová cesta, kto má záujem, musí sa do 21.marca zaregistrovať na internete. Začína sa v piatok v rímskokatolíckom kostole sv. omšou o 18.00 hod.

Na nástenke je nový zoznam upratujúcich náš chrám. K predveľkonočnému upratovaniu, ktoré bude v soboty 23.marca a 30. marca pozývame všetkých, aj tí, ktorí nie sú zapísaní na zozname a sú ochotní pomôcť. Zoznam je stále otvorený aj pre nových dobrovoľníkov.

Pripravujeme pamätnú tabuľu pre o. Jozefa Čverčka na našom chráme z príležitosti jubilea Matky ustavičnej pomoci ako aj 75 rokov od posviacky nášho chrámu. Prosíme všetkých, ktorí si na neho ešte dobre pamätajú, aby nám napísali svoje krátke príbehy, či svedectvá o o. Čverčkovi. Možno sa podarí vydať aj nejakú brožúrku o ňom, akýsi druh spomienok a svedectiev.

Pozývame na púť do Medžugoria 26.-31. mája. Išli by sme autobusom s cestovnou kanceláriou Šoltes. Cena je 265 eur. Viac info je na plagáte. Z kláštora by bol sprievodcom našej skupiny o. Pavol Tomko, u ktorého sa aj treba hlásiť na púť.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services