Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

Kategória: OZNAMY

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 17.10.2021

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

Počas týždňa sv. liturgií pre režim základ.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), pre zaočkovaných o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) pre OTP. a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi pre zaočkovaných. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. pre režim základ. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na Misie.

Pri vstupe do chrámu je i naďalej povinnosť nasadiť si rúško a použiť dezinfekciu.

Náš okres je bordovej farbe, je potrebne viesť evidenciu účastníkov svätých liturgií. Preto vás prosíme, aby ste si už doma napísali na papierik telefónne číslo, alebo mailovú adresu (bez mena a priezviska) a vhodili ich pri príchode do chrámu do pripravenej skrinky.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu.

Počas celého mesiaca október vás pozývame k modlitbe sv. ruženca. Modlime sa ho najmä v chráme pred rannými či večernými sv. liturgiami, aby sme obnovili to, čo tu kedysi bolo zaužívané.

Drahí bratia a sestry, milí veriaci. Voľby kurátorského zboru.
– Aktuálny kurátorský zbor našej farnosti je už dlhý čas v tom istom zložení. Keďže vekový a zdravotný stav niektorých členov im už neumožňoval plniť ich poslanie rozhodli sa zrieknuť svojho členstva a správca farnosti s kurátorským zborom ich zrieknutie prijali. Teraz nastal čas a nám všetkým sa ukladá za povinnosť zvoliť nový kurátorský zbor, aby mohli právoplatne fungovať a napomáhať rozvoju našej farnosti. Je preto našou povinnosťou vyhlásiť nové voľby kurátorského zboru farnosti.
– Nadpolovičná väčšina členov musí byť volená veriacimi a zvyšných členov si určuje miestny správca farnosti menovaním.
– Od nedele 10.10.2021 môžete mená viacerých kandidátov napísať na ľubovoľný lístok, na ktorý je potrebné uviesť meno a priezvisko navrhovaného kandidáta. Lístky je potrebné vhodiť do krabice s označením kurátorský zbor, ktorá je umiestnená na stolíku v zadnej časti chrámu a to do nedele 31.10.2021.
– V nedeľu 31.10.2021 určená volebná komisia následne sčíta všetky vami navrhnuté mená kandidátov a vytvorí zoznam voliteľného lístka kandidátov do kurátorského zboru s počtom získaných hlasov.
Ďakujem za spoluprácu.

liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 10.10.2021

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. a o 19 00 hod. je prvé stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2021/2022 v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase. Režim sv. liturgií počas týždňa je pre základ.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. Tento deň si pripomíname spomienku na rehoľného brata, redemptoristu sv. Gerarda Majellu (patróna matiek, žien v požehnanom stave, patróna dobrej spovede). Srdečne pozývame všetkých, osobitne ženy (manželské páry), ktoré majú problém pri počatí bábätka. Ženy, ktoré majú problém s donosením bábätka, ale aj tých, ktorý si chcú si vykonať dobrú svätú spoveď. Pobožnosť s požehnaním so šatkou sv. Gerarda bude po večernej sv. liturgii o 18 00 hod. ktorá je s platnosťou na nedeľu. Srdečne Vás pozývame na požehnanie.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), pre zaočkovaných o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) pre OTP. a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi pre zaočkovaných. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. pre základ.

Pri vstupe do chrámu je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy, aplikovanie dezinfekcie a riadne nasadenie respirátora ffp2 (t. z. prekrytie nosa a úst).

Od minulého pondelka je potrebne mať evidenciu účastníkov svätých liturgií. Preto vás prosíme, aby ste si už doma napísali na papierik telefónne číslo, alebo mailovú adresu (bez mena a priezviska) a vhodili ich pri príchode do chrámu do pripravenej skrinky.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu.

Ohlášky:
Ján Homoľa bývajúci v Stropkove a Katarína Adamová bývajúca vo Vechci. Ohlasujú sa po 3x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Drahí bratia a sestry, milí veriaci. Voľby hospodárskej a pastoračnej rady farnosti.

– V každej gréckokatolíckej farnosti má byť rada, ktorá má prejednávať pastoračné a ekonomické potreby farnosti. (kán. 295 CCEO)
– V gréckokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda v Stropkove, ktorá náleží do Prešovského arcibiskupstva, sa táto rada nazýva aj kurátorský zbor farnosti (ďalej len kurátorský zbor).
– Kurátorský zbor farnosti je poradný a pomocný orgán správcu farnosti. Vo všetkých právnych záležitostiach zastupuje farnosť správca farnosti. (kán. 290 CCEO)
– Za členov kurátorského zboru sa povolávajú veriaci farnosti, ktorí sú čestní, majú náležité vzdelanie, skúsenosti a dobrú povesť. (kán. 408 §1 CCEO).
– Členstvo v kurátorskom zbore môže zaniknúť aj dobrovoľným zrieknutím sa, ktoré však musí správca farnosti prijať; pozbavením – môže to urobiť len správca farnosti, z vážneho dôvodu, po vypočutí mienky ostatných členov kurátorského zboru a po porade s protopresbyterom. Členstvo v kurátorskom zbore zaniká samým právom v tom prípade, ak je člen bez vážneho dôvodu pasívny počas jedného roka.
– Kurátorský zbor sa povoláva na obdobie päť rokov, a to pri voľbách zhromaždením veriacich farnosti. Po uplynutí tohto času môže správca farnosti potvrdiť doterajších členov kurátorského zboru na ďalších päť rokov. Po uplynutí desiatich rokov sa však má pristúpiť k novej voľbe. Znova však môžu byť zvolení i členovia doterajšieho kurátorského zboru, zvlášť tí, ktorí sa v tejto službe osvedčili.
– Právo byť zvolený a právo voliť členov kurátorského zboru má každý veriaci farnosti, ktorý dosiahol osemnásty rok svojho života.
– Kurátorský zbor sa stretáva najmenej dva razy v roku. Okrem týchto riadnych zasadaní sa stretáva vždy, kedykoľvek ho správca farnosti zvolá. Uznášaniaschopné zasadanie kurátorského zboru je vtedy, ak je na zasadaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov kurátorského zboru.
– Kurátorský zbor má aktívne napomáhať farárovi vždy, keď o to požiada, najmä čo sa týka dobra celej farnosti.
– Členovia kurátorského zboru majú povinnosť chrániť a zveľaďovať cirkevný majetok.
– Aktuálny kurátorský zbor našej farnosti je už dlhý čas v tom istom zložení. Keďže vekový a zdravotný stav niektorých členov im už neumožňoval plniť ich poslanie rozhodli sa zrieknuť svojho členstva a správca farnosti s kurátorským zborom ich zrieknutie prijali. Teraz nastal čas a nám všetkým sa ukladá za povinnosť zvoliť nový kurátorský zbor, aby mohli právoplatne fungovať a napomáhať rozvoju našej farnosti. Je preto našou povinnosťou vyhlásiť nové voľby kurátorského zboru farnosti.
– Počet členov kurátorského zboru je závislý od počtu veriacich, pričom musí byť vždy nepárny.
– Nadpolovičná väčšina členov musí byť volená veriacimi a zvyšných členov si určuje miestny správca farnosti menovaním.
– Od nedele 10.10.2021 môžete mená viacerých kandidátov napísať na ľubovoľný lístok, na ktorý je potrebné uviesť meno a priezvisko navrhovaného kandidáta. Lístky je potrebné vhodiť do krabice s označením kurátorský zbor, ktorá je umiestnená na stolíku v zadnej časti chrámu a to do nedele 31.10.2021.
– V nedeľu 31.10.2021 určená volebná komisia následne sčíta všetky vami navrhnuté mená kandidátov a vytvorí zoznam voliteľného lístka kandidátov do kurátorského zboru s počtom získaných hlasov.
Ďakujem za spoluprácu a pochopenie.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 3.10.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám. Večerná sv. liturgia bude o 1800 hod. a o 19 00 hod. je stretnutie kurátorov v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu, pre OTP.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), pre zaočkovaných o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) pre OTP. a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi pre zaočkovaných. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. pre základ.

Na budúcu nedeľu o 19 00 hod. je prvé stretnutie s rodičmi ktoré sa pripravujú ich deti na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2021/2022 v kláštore.

Ohlášky:
Ján Homoľa bývajúci v Stropkove a Katarína Adamová bývajúca vo Vechci. Ohlasujú sa po 2x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemoholi uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 26.09.2021

Teraz po sv. liturgii je mimoriadna zbierka na Kubu, ktorú vyhlásili otcovia biskupi na Slovensku. Zbierka na náš chrám, ktorá dnes mala byť, bude presunutá na budúcu nedeľu. Na 15 00 hod pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahí bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 1800 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi

V piatok mame sviatok Ochrany Presvätej Bohorodičky sv. liturgie budú tri ráno o 8 00 hod., a poobede 16 00 hod. a 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Sobota po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám.

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a vo štvrtok chorých od 8 00 hod.

Na budúcu nedeľu o 19 00 hod. je stretnutie kurátorov v kláštore.

Ohlášky:
Juraj Košuth bývajúci v Košiciach a Mária Vrabľová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.
Patrik Kačmár bývajúci v Duplíne a Ivana Vatraľová bývajúca v Šandal – Roveň. Ohlasujú sa po 3x.
Ján Homoľa bývajúci v Stropkove a Katarína Adamová bývajúca vo Vechci. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemoholi uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 19.09.2021

Večerná sv. liturgia bude o 1800 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. a večer o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 930 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 1800 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude mimoriadna zbierka na Kubu.

Ohlášky:
Denis Semanco bývajúci v Stropkove a Viktória Lehocká bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Juraj Košuth bývajúci v Košiciach a Mária Vrabľová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.

Patrik Kačmár bývajúci v Duplíne a Ivana Vatraľová bývajúca v Šandal – Roveň. Ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemoholi uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

OZNAMY

Bratia a sestry,

dnes popoludní privítame na Slovensku Svätého Otca Františka a v utorok 14. septembra na sviatok Povýšenia svätého Kríža ho privítame v Prešove. Ak by ešte bol niekto, kto sa chce zaregistrovať, má poslednú šancu, pretože sa dnes o polnoci uzatvára registrácia.

Avšak registrácia pre účastníkov v režime OTP už nie je možná! Vstupenky pre OTP účastníkov boli rozposlané v počte 1000 presne podľa farby okresu Prešov na budúci týždeň. Preto musela byť registrácia OTP účastníkov zastavená. Tým z vás v režime OTP, ktorí sa ešte stihli zaregistrovať pred zastavením, ale ste už nad tisíc, bol odoslaný e-mail s vysvetlením nemožnosti vašej účasti.

Bratia a sestry, ktorí ste sa zaregistrovali na návštevu Svätého Otca v Prešove, do dnešného dňa neprišla vstupenka s QR kódom, skontrolujte si aj spam a reklamy.

Ak by ste nemali vstupenku ani tam, obráťte sa na call centrum zriadené pre návštevu pápeža – kontakty sú uvedené na hornej lište oficiálnej stránky www.navstevapapeza.sk.

Vstup do areálu bude otvorený už od polnoci z 13. na 14. septembra a uzatvorený o 8:00 hod.

Všetkých vás prosíme, aby ste do areálu prichádzali v dostatočnom predstihu, aby ste v pokoji a bez stresu mohli prejsť kontrolami. Od 4:00 až do príchodu Svätého Otca nás čaká bohatý duchovno-kultúrny program.

Každý si musí doniesť vytlačenú vstupenku s QR kódom a občiansky preukaz. Účastníci v režime OTP musia mať naviac potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín pred vstupom do areálu alebo PCR testu nie staršieho ako 72 hodín, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia covid v lehote do 180 dní.

Všetci, okrem účinkujúcich, budú musieť mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom počas celého stretnutia, pretože ide o hromadné podujatie. Prosíme vás, aby ste mali rúška na tvári aj počas cesty na stretnutie so Svätým Otcom aj na ceste domov zo stretnutia, hlavne v hromadnej doprave (autobusy, vlaky).

Pre 1000 účastníkov v režime OTP bude k dispozícii iba jeden samostatný vstup č. 3. Spôsob ako sa tam dostať nájdete na oficiálnej stránke www.navstevapapeza.sk.

Vstupmi č. 1 a č. 2 účastníci v režime OTP nebudú môcť v žiadnom prípade vojsť do areálu a budú smerovaní k vstupu č. 3.

Odporúčame využiť autobusy, ktoré sú objednané vo farnostiach a posilnené a špeciálne vlakové spoje. Aj pre osobné autá budú vyhradené odstavné parkoviská.

Dopravná mapa s parkoviskami pre autobusy a osobné autá a dopravnými obmedzeniami je dostupná na oficiálnej stránke návštevy.

Kyvadlová doprava a mestská hromadná doprava v Prešove budú zdarma.

Všetky potrebné informácie nájdete na oficiálnej stránke www.navstevapapeza.sk.

Prosíme vás, aby – ak ste sa ešte nevyspovedali v predchádzajúcich dňoch – ste sa vyspovedali ešte dnes alebo zajtra, pretože priamo na stretnutí so Svätým Otcom v Prešove už táto možnosť z logistických dôvodov nebude možná.

Naďalej vás, bratia a sestry, pozývame k duchovnej príprave a k modlitbám na úmysel za návštevu Svätého Otca a za otvorenosť našich sŕdc pre radostnú zvesť, ktorú nám ohlási.

Dnes, v nedeľu 12. septembra 2021 o 15:30 sa na dvanásť minút rozoznejú zvony vo všetkých našich chrámoch, aby nás pozvali k modlitbe za pápeža Františka, ktorý v tom čase pricestuje na pastoračnú návštevu Slovenska. Zvony budú podľa rozhodnutia otcov biskupov zvoniť vo všetkých diecézach a eparchiách. Ide o mimoriadne gesto radosti z návštevy viditeľnej hlavy Katolíckej cirkvi a duchovného otca viac ako miliardy a tristo miliónov katolíkov na celom svete, teda aj nás gréckokatolíkov.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 12.09.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na Podporný fond. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k sv. Jozefovi o 17 45 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V utorok je sviatok Povýšenie svätého Kríža. sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod. a večer o 18 00 hod. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa.

V stredu je sviatok Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky – sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. o 17 45 hod. bude Novéna k MUP a 18 00 hod. sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi. a o 19 00 hod. bude nácvik chrámového zboru na oslavy JUBILEA 100 rokov redemptoristov na Slovensku.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii 19 15 hod., budú chvály, na ktoré Vás srdečné pozývame. Budú ich viesť o. Jozef Kišák CSsR z mladými a slovo bude mať náš protoihumen o. Metod Lukačik CSsR.

V tomto roku si redemptoristi pripomínajú 100 rokov od ich príchodu na Slovensko a založenia ich prvého kláštora na Slovensku v Stropkove. Preto na budúci víkend budú hlavné oslavy tohto vzácneho jubilea v Stropkove na ktoré vás srdečne pozývame. Celý program je na plagáte na nástenke pred chrámom. Celú slávnosť bude možné sledovať aj v TV Zemplín alebo na internete v živom vysielaní TV Logos.

Sobota sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. a o 9 00 hod. bude v suteréne nášho chrámu vedecká konferencia a predstavenie dejín redemptoristov na Slovensku. Zároveň bude na tomto stretnutí aj predstavená nová kniha o. Atanáza Mandzáka CSsR. o Redemptoristoch v Stropkove. Večer o 17 00 hod. sv. omša v Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita, po nej bude procesia do chrámu sv. Cyrila a Metoda, ktorú zakončíme časťou Akatistu k Matke ustavičnej pomoci. Prineste si preto brožúrky v Náručí matky, kde je tento akatist, ako aj sviečky na procesiu.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod., o 9 30 hod. moleben k bl. Metodovi. a o 10 00 hod. Archijerejská sv. liturgia, kde budú prítomní viacerí vladykovia a vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý sa k nám aj prihovorí na sv. liturgii. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.
Kto sa zaregistroval a zapísal na návštevu pápeža do Prešova je potrebné zobrať občiansky preukaz a vstupenku, autobus odchádza v utorok 14.09.2021 ráno o 4 30 hod. od chrámu.

Ohlášky:
Denis Semanco bývajúci v Stropkove a Viktória Lehocká bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.
Juraj Košuth bývajúci v Košiciach a Mária Vrabľová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.
Patrik Kačmár bývajúci v Duplíne a Ivana Vatraľová bývajúca v Šandal – Roveň. Ohlasujú sa po 1x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 5.09.2021

Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k sv. Jozefovi o 17 45 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu je sviatok Narodenie Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie. sv. liturgie budú ráno o 8 00 hod. a poobede 16 00 hod. o 17 45 hod. bude Novéna k MUP a 18 00 hod. sv. liturgia. Pri všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi. a o 19 00 hod. je nácvik chrámového zboru na oslavy JUBILEA 100 rokov redemptoristov na Slovensku.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Sobotu po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia už bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Oznam: Oznamujeme, že elektronické prihlasovanie na návštevu pápeža Františka na Slovensku je spustené. Prihlásiť sa môžete cez stránku www.grkatpo.sk alebo priamo na stránke www.navstevapapeza.sk. Pre našu farnosť sme objednali jeden autobus, ktorý do Prešova odchádza 14.09.2021 ráno o 4 30 hod.

Oznam a pozvánka: Srdečne vás pozývame na oslavy JUBILEA 100 rokov redemptoristov na Slovensku v Stropkove, ktoré sa budú konať za dva týždne. Aby sme sa na to aj pripravili, v sobotu 18.09.2021o 9 00 hod. bude Sympózium o dejinách Redemptoristov v chráme sv. Cyrila a Metoda, o 17 00 hod. sv. omša v Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebruje Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a metropolita. V nedeľu 19.09.2021 o 10 00 hod. Archijerejská sv. liturgia v Chráme sv. Cyrila a Metoda, kde budú prítomní viacerí vladykovia a vladyka Milan Chautur CSsR, ktorý sa k nám aj prihovorí na sv.liturgii.

Bratia a sestry, o týždeň privítame na Slovensku Svätého Otca Františka. Historická chvíľa, ktorej budeme súčasťou, sa stane skutočnosťou. V Prešove ho privítame v utorok 14. septembra na sviatok Povýšenia svätého Kríža. Ak ste sa ešte neprihlásili, prosíme Vás, aby ste to už neodkladali, aby NCZI malo určitý časový priestor na kontrolu údajov. Elektronická registrácia nie je náročná a trvá chvíľu, ale je už na ňu naozaj najvyšší čas.

Zaregistrovať sa môžete na oficiálnej webovej stránke www.navstevapapeza.sk, alebo prostredníctvom troch našich oficiálnych gréckokatolíckych biskupských stránok. Po nejakom čase od registrácie, po kontrole v NCZI, vám teraz v najbližších dňoch príde jedinečný QR kód a vytlačíte si vstupenku, ktorá platí spolu s občianskym preukazom. Ak by predsa niekto potreboval pomoc s registráciou, zaiste vám pomôžu vaše deti, vnúčatá, prípadne kňaz vo vašej farnosti.

Pozvaní sme všetci – gréckokatolícki a rímskokatolícki veriaci, veriaci iných cirkví, Prešovčania, obyvatelia iných miest a obcí, všetci ľudia dobrej vôle rôznych vekových kategórií.
ODPOVEDE Z REGISTRÁCIE NIEKOMU HODÍ DO SPAMU ALEBO REKLÁM, PRETO SI V TAKOM PRÍPADE, KEĎ NEMÁTE ODPOVEĎ, SKONTROLUJTE AJ SPAM A REKLAMY.

ZÁROVEŇ VÁS PROSÍME, V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK PROBLÉMU NAPR. PRI OVEROVANÍ NCZI, KEĎ VIETE, ŽE SPĹŇATE PODMIENKY, OBRÁŤTE SA NA NAŠE CIRKEVNÉ CALL CENTRUM ZRIADENÉ PRE NÁVŠTEVU – KONTAKTY SÚ UVEDENÉ NA HORNEJ LIŠTE OFICIÁLNEJ STRÁNKY NAVSTEVAPAPEZA.SK.

DOŠLO K ZMENE: vstup do areálu bude otvorený UŽ OD POLNOCI Z 13. NA 14. SEPTEMBRA, TEDA OD 00:00 HOD. A UZATVORENÝ O 8:00 HOD., teda približne dve hodiny pred plánovaným príchodom pápeža.
Opäť odporúčame využiť autobusy, ktoré sú objednané vo farnostiach a POSILNENÉ A ŠPECIÁLNE VLAKOVÉ SPOJE, KTORÉ UŽ SÚ UVEDENÉ NA OFICIÁLNEJ STRÁNKE NÁVŠTEVY, AJ NA TK KBS A NA NAŠICH OFICIÁLNYCH STRÁNKACH. Prípadne použijete osobné autá, pre ktoré budú tiež vyhradené odstavné parkoviská.

DOPRAVNÁ MAPA S PARKOVISKAMI A OBMEDZENIAMI JE UŽ DOSTUPNÁ na oficiálnej stránke navstevapapeza.sk. Kyvadlová doprava a mestská hromadná doprava v Prešove budú zdarma. Všetky prípadné otázky adresujte na zverejnený link pre Prešov na stránke www.navstevapapeza.sk.

Dobrovoľníkov pre Prešov už máme viac ako 800, teda ešte potrebujeme približne 100. Prosíme, ZAREGISTRUJTE SA ZA DOBROVOĽNÍKOV DO ŠTVRTKA 9. SEPTEMBRA 2021 VRÁTANE. Ďakujeme.
Registrácia ešte stále prebieha aj pre gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov, zasvätené osoby, aj VIP (pozvaných hostí).

V utorok 14. septembra budú mať gréckokatolícke a rímskokatolícke školy, aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti miest Prešov, Košice, PSK a KSK VOĽNO. Niektoré stredné školy budú mať voľno aj v pondelok 13. septembra.

PROSÍME VÁS, ABY – AK STE SA EŠTE NEVYSPOVEDALI TERAZ PRED PRVÝM PIATKOM – STE SA VYSPOVEDALI VO SVOJICH FARNOSTIACH TERAZ NASLEDUJÚCI TÝŽDEŇ, PRETOŽE PRIAMO NA STRETNUTÍ SO SVÄTÝM OTCOM V PREŠOVE UŽ TÁTO MOŽNOSŤ Z LOGISTICKÝCH DÔVODOV NEBUDE MOŽNÁ. A VŠETCI VIEME, ŽE NAŠA PLNÁ ÚČASŤ BUDE VTEDY, KEĎ PRIJMEME SVÄTÉ PRIJÍMANIE NA PÁPEŽSKEJ SVÄTEJ LITURGII.

Naďalej vás, bratia a sestry, pozývame k duchovnej príprave v osobnej, rodinnej a farskej rovine a k modlitbám na úmysel za návštevu Svätého Otca. Od 1. septembra je súčasťou našej duchovnej prípravy aj 12 katechéz, jedna na každý deň do začiatku pápežskej návštevy.

Ohlášky:
Denis Semanco bývajúci v Stropkove a Viktória Lehocká bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 1x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby ten pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 29.08.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k sv. Jozefovi o 17 45 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok ráno 7 30 hod. pre žiakov, študentov a pedagógov, po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod a piatok chorých od 8 00 hod.

Bratia a sestry, od apoštolskej návštevy Svätého Otca Františka v našej krajine nás delia už iba dva týždne. Ďakujeme vám, že sta sa už do Prešova mnohí prihlásili. Každý deň pribúdajú ďalšie počty tých, ktorí sa postupne prihlasujete prostredníctvom elektronickej registrácie, ktorá naozaj nie je náročná a trvá chvíľu.

Naďalej pozývame aj vás, ktorí ste sa ešte neprihlásili, aby ste registráciu neodkladali. Zaregistrovať sa môžete na oficiálnej webovej stránke www.navstevapapeza.sk, alebo prostredníctvom našich oficiálnych stránok. Po nejakom čase od registrácie, po kontrole v NCZI, Vám príde jedinečný QR kód a vytlačíte si vstupenku, ktorá platí spolu s občianskym preukazom. Ak by predsa niekto potreboval pomoc s registráciou, zaiste vám pomôžu vaše deti, vnúčatá, prípadne kňaz vo vašej farnosti.

Pozvaní sme všetci – gréckokatolícki a rímskokatolícki veriaci, veriaci iných cirkví, Prešovčania, obyvatelia iných miest a obcí, všetci ľudia dobrej vôle rôznych vekových kategórií.
Vstup do areálu bude otvorený od 2:00 hod. v noci a uzatvorený o 8:00 hod., teda približne dve hodiny pred plánovaným príchodom pápeža.

Odporúčame využiť autobusy, ktoré sú objednané vo farnostiach a posilnené a špeciálne vlakové spoje. Prípadne použijete osobné autá, pre ktoré budú tiež vyhradené odstavné parkoviská. Začiatkom týždňa, teda v najbližších dňoch, bude zverejnená aj dopravná mapa. Kyvadlová doprava a mestská hromadná doprava v Prešove bude zdarma. Všetky prípadné otázky adresujte na zverejnený link pre Prešov na stránke www.navstevapapeza.sk.

Dobrovoľníkov pre Prešov už máme približne 700, teda ešte stále potrebujeme aspoň 200. Služba dobrovoľníka je aj pre 16 a 17 ročných mladých ľudí s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ale aj pre všetkých mladých, strednú generáciu, ba aj seniorov, ktorí môžu pomôcť. Ak sa prihlásite ešte dnes (v nedeľu 29. augusta) do 15:00, budete zaradení do zlosovania mien všetkých doteraz prihlásených dobrovoľníkov o dve vstupenky pre vašich blízkych do VIP sektora.

Registrácia už prebieha aj pre gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov, zasvätené osoby, aj VIP (pozvaných hostí).

V utorok 14. septembra budú mať gréckokatolícke a rímskokatolícke školy na území Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Košického arcibiskupstva, ale aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, mesta Košice a Prešovského a Košického samosprávneho kraja VOĽNO. Niektoré stredné školy budú mať voľno aj v pondelok 13. septembra.

Naďalej vás, bratia a sestry, pozývame k duchovnej príprave v osobnej, rodinnej a farskej rovine a k modlitbám na úmysel za návštevu Svätého Otca. Od 1. septembra bude súčasťou našej duchovnej prípravy aj 12 katechéz, jedna na každý deň do začiatku pápežskej návštevy.

Ohlášky:

Tomáš Pavelko bývajúci v Stropkove a Júlia Karnišová bývajúca v Trnkove. Ohlasujú sa po 3x.
Peter Pleshanov bývajúci v Bratislave a Mária Capová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 22.08.2021

Dnes Vás srdečne pozývame na moleben k sv. Jozefovi o 17 45 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok po sv. liturgiách bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. (slovenská). Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Budúci víkend t.j. 28.08. – 29.08.2021 sa uskutoční odpustová slávnosť bl. mučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR v bazilike minor v Michalovciach. Všetci sme srdečne pozvaní. Kto ma záujem môže sa zapísať, vzadu na stolíku je papier.

V sobotu: dňa 28.08.2021 sa uskutoční 9.ročník pešej púte k relikviám bl. mučeníka M. D. Trčku, pri dodržovaní aktuálnych hygienických opatrení. Srdečne Vás pozývame na túto pešiu púť. Plagát a informácie o pešej púti visia na nástenke pred chrámom. Kto ma záujem môže sa zapísať, vzadu na stolíku je papier.

Oznam: Naďalej Vás chceme pozvať a povzbudiť stať sa dobrovoľníkmi pri návšteve pápeža Františka. Z našej farnosti je už prihlásených niekoľko dobrovoľníkov. Pridajte sa k ním podľa svojich možnosti a miesta, kde Vám to vyhovuje. Aj touto svojou službou môžeme pomôcť pri zvládnutí organizácie návštevy pápeža.

Bola už spustená registrácia účastníkov na stretnutie sa so Sv. Otca na všetkých miestach, teda aj v Prešove. Každý, kto sa chce stretnúť so Sv. Otcom sa musí zaregistrovať cez elektronický formulár na stránke www.navstevapapeza.sk. Pozývame Vás, prihlásiť sa na stretnutie so Sv. Otcom v Prešove, kde bude hlavným slúžiacim gréckokatolíckej svätej liturgie. Pre nás gréckokatolíkov to bude jedinečné a neopakovateľné, že Sv. Otec bude sláviť spolu s nami našu liturgiu a ohlási nám homíliu. Vzadu na stolíku je papier, kde sa môžete zapísať na návštevu nášho pápeža Františka v Prešove, 14.09.2021. Zapísovať sa môžete do 29.8.2021.

Takisto pozývame všetkých mladých na stretnutie s pápežom Františkom, ktoré sa uskutoční v Košiciach na Štadióne TJ Lokomotíva.

Drahí veriaci, v rámci duchovnej prípravy pred návštevou pápeža Františka na Slovensku Vás pozývame na našej farskej úrovni najmä účasťou na sv. liturgiách. Všetky modlitby sv. ruženca, ako aj ostatné pobožnosti, ktoré sa budeme modliť v našom chráme, obetujme za návštevu pápeža Františka na Slovensku, konkrétne za stretnutie s nami v Prešove.

Ohlášky:

Tomáš Pavelko bývajúci v Stropkove a Júlia Karnišová bývajúca v Trnkove. Ohlasujú sa po 2x.
Peter Pleshanov bývajúci v Bratislave a Mária Capová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Bratia a sestry,

blíži sa čas apoštolskej návštevy Svätého Otca Františka v našej krajine. Už viac ako týždeň je spustená oficiálna elektronická registrácia účastníkov na jednotlivé stretnutia, teda aj na slávenie svätej liturgie so Svätým Otcom v Prešove na priestranstve pred mestskou športovou halou 14. septembra 2021. Na jej slávenie ste všetci srdečne pozvaní – gréckokatolícki veriaci, ale aj rímskokatolícki veriaci, ako aj veriaci iných cirkví, Prešovčania a všetci ľudia dobrej vôle rôznych vekových kategórií. Mnohí z vás ste sa už prihlásili zaregistrovaním, ostatných prosíme, aby ste registráciu neodkladali.

Pred slávením liturgie Svätý Otec pozdraví pútnikov v sektoroch z papamobilu. Pred jeho príchodom je priamo na mieste stretnutia pripravený bohatý duchovno-kultúrny program, ktorého súčasťou budú modlitby, spevy, katechézy, film, ale aj vystúpenia viacerých známych umelcov.

Vstup do areálu bude otvorený od 2:00 hod. a uzatvorený o 8:00 hod., teda dve hodiny pred plánovaným príchodom pápeža. Zaregistrovať sa na stretnutie so Svätým Otcom v Prešove môžete na oficiálnej webovej stránke www.navstevapapeza.sk. Alebo sa dá prihlásiť aj z archieparchiálnej oficiálnej stránky www.grkatpo.sk alebo z eparchiálnych www.grkatke.sk a www.grkatba.sk, ktoré sú všetky prepojené. Registrácia naozaj nie je náročná a trvá chvíľu. Po nejakom čase od registrácie Vám príde kód a vytlačíte si vstupenku. Ak by predsa niekto potreboval pomoc s registráciou, zaiste vám pomôžu Vaše deti, vnúčatá, prípadne kňaz vo vašej farnosti.

Účastníci návštevy pápeža Františka v Prešove dostanú zdarma brožúrku k sláveniu, spomienkový šál (šatku) a malú vlajku.

Na oficiálnych stránkach sa dozviete aj bližšie informácie, ktoré sú postupne aktualizované. Opäť vám odporúčame využiť hlavne autobusy, ktoré objednali kňazi vo farnostiach, posilnené a špeciálne vlakové spoje, ku ktorým budú včas zverejnené časy a miesta odjazdov a príjazdov. Prípadne použijete osobné autá, pre ktoré budú tiež vyhradené odstavné parkoviská. Všetko sa nachádza v dopravnej mape, ktorá bude v najbližších dňoch zverejnená a riešená naozaj maximálne ústretovo k pútnikom. Kyvadlová doprava bude zdarma. Všetky konkrétne otázky adresujte na zverejnené linky pre to ktoré podujatie, teda aj v Prešove na stránke www.navstevapapeza.sk.

Zároveň na týchto stránkach naďalej prebieha aj prihlasovanie dobrovoľníkov, aj dobrovoľníkov pre Prešov, ktorých ešte stále potrebujeme niekoľko stoviek. K tomuto času je dobrovoľníkov pre Prešov približne 500, teda polovica z potrebného počtu. Rozširujeme pozvanie do služby dobrovoľníka AJ PRE 16 a 17 ročných mladých ľudí, ktorí však musia mať písomný súhlas rodiča, zákonného zástupcu. Tento súhlas je potrebné nahrať do registrácie dobrovoľníka. Nájdete ho na našich troch gréckokatolíckych oficiálnych stránkach.

Vyhlasujeme aj súťaž, v ktorej môže zatiaľ jeden dobrovoľník na základe svojho prihlásenia sa do tejto služby vyhrať dve vstupenky pre svojich blízkych do VIP sektoru. Zlosovaní budú samozrejme všetci, teda aj tí, ktorí sa už do služby dobrovoľníka zaregistrovali. Aby ste boli zaradení do tejto súťaže, je potrebné, aby ste sa prihlásili do nedele 29. augusta vrátane, do 15.00. Za dobrovoľníkov sa môžete prihlásiť nielen mladí ľudia, ale aj mladí duchom, napr. stredná generácia, ba aj seniori, ktorí môžete zvládať určitú náročnosť tejto vzácnej a veľmi potrebnej služby. Každý dobrovoľník dostane balík dobrovoľníka, v ktorom okrem viacerých iných vecí bude vak, tričko, vesta, pršiplášť, šiltovka a iné.

Ďalšia súťaž o dve vstupenky do VIP sektora prebieha ešte dnes v nedeľu 22. augusta do 15:00 aj na FB stránke Stretni pápeža v Prešove. Zapojiť sa môžete všetci splnením tam uvedených podmienok súťaže.

Pre skupiny ako sú kňazi (gréckokatolícki a rímskokatolícki), zasvätené osoby, VIP (pozvaní hostia) – bude samostatná registrácia, vzhľadom na ich osobitnú funkciu, či službu na podujatiach, spustená v najbližších dňoch.

V utorok 14. septembra budú mať minimálne gréckokatolícke a rímskokatolícke školy na území Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie a Košického arcibiskupstva, ale aj školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, mesta Košice a Prešovského a Košického samosprávneho kraja VOĽNO. Možno niektoré stredné školy budú mať voľno aj v pondelok 13. septembra, o čom vás budeme včas informovať.

Naďalej vás, bratia a sestry, pozývame k duchovnej príprave v osobnej, rodinnej a farskej rovine a k modlitbám na úmysel za návštevu Svätého Otca.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services