Chrám sv. Cyrila a sv. Metoda

Vďaka redemptoristom od decembra 1921 mohli gréckokatolícki veriaci v Stropkove prichádzať na bohoslužby do kláštorného chrámu Najsvätejšej Trojice. Keď sa po 2. svetovej vojne začalo uvažovať o výstavbe chrámu pre gréckokatolíkov, do úvahy pripadala aj drevená stavba. Napokon sa redemptoristi rozhodli pre stavbu murovanej cerkvi, ktorá dostala za patrónov svätých Cyrila a Metoda.
Po zakúpení pozemku sa 14. mája 1947 začalo s výstavbou základov. Projekt vypracovaný firmou Birtus prepracoval Ing. Timkanič, ktorý bol aj stavbyvedúci. 6. júla 1947 protoigumen Dominik Metod Trčka a synkel Šimon Smandray posvätili základný kameň. Posviacka chrámu sa konala 4. septembra 1949.

 

Svätiteľmi boli mučeníci vladykovia Pavel Peter Gojdič a Vasiľ Hopko. Interiér chrámu redemptoristi nestihli dokončiť.
Chrám je centrálnou stavbou inšpirovanou gréckou sakrálnou architektúrou. Dominantným prvkom exteriéru je mohutná cibuľa zakončená trojramenným krížom. Priečelie chrámu je architektonicky rozdelené do troch častí a vytvára tak dojem trojvršia. V krajných častiach sú umiestnené iniciály IC XC NI KA v cirkevnoslovanskom jazyku. Okolo chrámu z čelnej a pravej časti sa nachádza murovaná ochodza.
V rokoch 1950 – 1968 komunisti zverili chrám pravoslávnej cirkvi. V rokoch 1968 – 1989 chrám používala opäť aj gréckokatolícka cirkev.

 

V interiéri svätyne od roku 2000 dominujú nástenné ikonopisecké maľby od redemptoristu Kamila Drába. Sú to ikona Presvätej Bohorodičky – Oranty a svätých Cyrila a Metoda a cirkevných otcov svätých Atanáza, Gregora, Bazila Veľkého a Jána Zlatoústeho.

V rokoch 2012 – 2013 pribudli do chrámu vitráže na chóre zobrazujúce blahoslavených Vasiľa Hopka, Pavla Petra Gojdiča a Metoda Dominika Trčku, nad ktorými je vitráž Svätého Ducha ako holubice. V roku 2014 pribudli vitráže vo svätyni – Narodenie Ježiša Krista a Bohozjavenie.

Od konca roku 2014 interiér chrámu prechádza rekonštrukciou, ktorej súčasťou je aj realizácia niekoľkoradového ikonostasu. Loď chrámu už zdobia nástenné ikonopisecké maľby Obetovanie Izáka a Mojžiš s horiacim krom, ktoré sú dielom redemptoristu Kamila Drába.

Súčasťou komplexu je aj vysoká murovaná zvonica zakončená cibuľou a trojramenným krížom.

V chráme sa každoročne koná eparchiálna odpustová slávnosť ku cti svätých Cyrila a Metoda. V novembri sa na počesť blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku koná Metodov memoriál.