Z Histórie zboru.

Siahajúc do histórie vzniku tohto speváckeho telesa, nemôžeme nespomenúť osobu gréckokatolíckeho kňaza, titulárneho kanonika o. Jozefa Kneža, veľkého nadšenca cyrilo-metodskej tradície a horliteľa rozvoja Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Jeho zápal pre povznesenie duchovného života katolíkov východného obradu nevyhasol ani v dôchodkovom veku. Existenciu speváckeho zboru v stropkovskej farnosti vnímal ako potrebu. Naplnenie tejto jeho túžby sa uskutočnilo 13. februára 2000, v spolupráci s vtedajším správcom farnosti o. Štefanom Kitľanom CSsR a rektorom kláštora o. Jaroslavom Štelbaským CSsR.

Dirigentkou chrámového zboru je od jeho založenia Mgr. Ľudmila Jakubčová, o práci ktorej najlepšie hovoria dosiahnuté úspechy. A nebolo ich málo.

Prvé úspechy sa dostavili v domácom prostredí. Zvládnutie sv. liturgie potešilo nielen zboristov, ale aj veriacich. Účasť na svätých liturgiách, oživenie a povznesenie atmosféry slávenia liturgických sviatkov v domácom chráme ostáva aj dnes prioritou zboru. To však neznamená, že hlasy našich spevákov ostali iba medzi múrmi chrámu. Netrvalo dlho, a svoje hlasy predviedli aj na rôznych kultúrno – spoločenských akciách na pôde mesta i mimo neho.

Zbor sv. Cyrila a Metoda stropkov
Zbor sv. Cyrila a Metoda stropkov

Už po roku svojho pôsobenia bol Zbor sv. Cyrila a Metoda pozvaný pripojiť sa k vystúpeniam spojeným s beatifikáciou bl. P. P. Gojdiča a bl. M. D. Trčku v Ríme, v novembri v roku 2001. O rok neskôr, pod záštitou redemptoristov, mesta Stropkov a ďalších organizácií, stal sa hostiteľom na Stropkovskom Metodovom memoriáli, usporiadanom pri príležitosti 1. výročia beatifikácie bl. Metoda Dominika Trčku, na ktorom krásu zborového spevu predviedli aj pozvané zbory. Odvtedy sa Metodov memoriál v Chráme sv. Cyrila a Metoda v Stropkove koná každoročne. S pamäťou a úctou bl. Metoda Dominika Trčku sa spájajú aj ďalšie vystúpenia zboru, menovite v rodisku bl. Metoda vo Frýdlante n/Ostravicí a ďalších moravských mestách. Členovia zboru pod taktovkou dirigentky spievali aj pri ďalších významných udalostiach našej cirkvi, medzi ktoré nepochybne patrilo aj prenesenie relikvií bl. muč. vladyku Vasiľa Hopku v Prešove v roku 2003.

Medzi úspešné vystúpenia patrili aj rôzne projekty, na ktorých zbor spolupracoval s inými zbormi. Od svojich počiatkov náš kolektív spolupracuje so Zborom Chryzostomos z Vranova n/Topľou a Zborom sv. Jozefa z Michaloviec. Spoločné akadémie a programy mohli počuť veriaci v domácom meste každého z vymenovaných zborov. V súčasnosti zbor udržiava stále kontakty s 13 zbormi z domova i zo zahraničia.

Zbor sv. Cyrila a Metoda sa zúčastnil aj viacerých zahraničných festivalov, koncertov a výmenných zájazdov. Na svojich cestách navštívil Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Českú republiku, Chorvátsko, Poľsko, Taliansko i Ukrajinu. Počas desiatich rokov svojho trvania sa zbor predstavil na viac než stovke vystúpení a odspieval vyše 230 sv. liturgií. Viackrát nahrával sväté liturgie aj pre rozhlas – NEV Prešov, ktoré boli odvysielané na rozhlasovej stanici Patria.

V roku 2009 zbor nahral aj prvé CD s prekrásnymi staroslovienskými a slovenskými vianočnými koledami pod názvom „S nami Boh!“

Repertoár zboru tvoria hlavne liturgické piesne v cirkevnoslovanskom jazyku, avšak nájdu sa v ňom aj skladby iného charakteru a v inej reči. V súčasnosti majú členovia zboru naštudovaných vyše 100 skladieb od rôznych známych autorov, akými sú V. Dvořák, M. Novák či Ladižinský a iní.

Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova nie je profesionálnym telesom. Združuje ľudí rôznych stavov i povolaní, ľudí rôzneho veku. Avšak všetci majú jednu spoločnú črtu – lásku k spevu. A práve jej zásluhou bolo tých 17 rokov tak krásnych, naplnených a úspešných.

Viac informácii tu – https://zborcm.webnode.sk/fotogaleria2/