Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

Autor Metod Lukačik

Farské oznamy 3.3.2024

Liturgický program je ako vo Veľkom pôste. Dnes o 15.00 hod. je pôstna večiereň.

V pondelok je aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod. bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej veľkopôstny moleben. Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii bude Moleben k sv. Jozefovi. V stredu a v piatok budú Liturgie vopred posvätených darov. V stredu pred Liturgiou je novéna k MUP a v piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude eucharistická adorácia s piesňami s Taize. V piatok pred Liturgiou 17.20 je krížová cesta mládeže, pozývame. V sobotu a nedeľu sv. liturgie ako obvykle. V sobotu máme štvrtú zádušnú sobotu, o 7.00 hod. po zádušnej sv. liturgii budeme brať panychídu s hramotami, ktoré ešte môžete doplniť v sakristii.

V piatok 8.3. bude eucharistická adorácia s piesňami s Taize.

V sobotu 9. marca o 15.00 hod. je stretnutie rodičov s deťmi pripravujúcich sa na sv. prijímanie a prvú sv. spoveď.

Na budúcu nedeľu 10.3. je stretnutie záujemcov o synodálnu cestu v našej farnosti o 15.45 hod. v suteréne. Je potrebné si prečítať záverečný dokument synody z minulého októbra, ktorý je na internete.

V pondelok až piatok 11.-15. marca budú večerné duchovné cvičenia o modlitbe. Vedie ich o. Metod Lukačik, hlási sa u neho. Program večerných duchovných cvičení začína večernou liturgiou od 18.00 hod v chráme a pokračuje prednáškou, osobným rozhovorom a spoločnou modlitbou v kláštore asi do 21.30 hod. Príspevok je dobrovoľný.

V piatok odišla do večnosti p. Mária Buraková. V pondelok o 10.00 hod. bude pohrebná sv. liturgia v chráme a po nej o 11.00 hod. pohrebné obrady v Dome nádeje.

Farské oznamy 25.02.2024

Dnes je februárová zbierka na náš chrám.

Liturgický program je ako vo Veľkom pôste. Dnes o 15.00 hod. nie je pôstna večiereň, ale stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod. v našom chráme.

V pondelok je aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod. bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej veľkopôstny moleben. Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii bude Moleben k bl. Metodovi. V stredu a v piatok budú Liturgie vopred posvätených darov. V stredu pred Liturgiou je novéna k MUP a v piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude krátka adorácia. V piatok pred Liturgiou 17.20 je krížová. V sobotu a nedeľu sv. liturgie ako obvykle. V sobotu máme tretiu zádušnú sobotu, ráno po zádušnej sv. liturgii budeme brať panychídu s hramotami, ktoré ešte môžete doplniť v sakristii.

V nedeľu 3. marca večer o 18.00 hod. spieva počas sv. liturgie náš zbor sv. Cyrila a Metoda. Pozývame do zboru aj nových členov, ktorí by chceli takto slúžiť Bohu a farnosti.

Máme prvopiatkový týždeň, spovedáme počas sv. liturgií. Chorých v piatok dopoludnia.

Na budúci víkend začína pôstna duchovná obnova v kláštore, ešte sa môžete prihlásiť u o. Pavla. V polovici marca budú večerné duchovné cvičenia o modlitbe. Program večerných duchovných cvičení začína večernou liturgiou od 18.00 hod a pokračuje prednáškou, osobným rozhovorom a spoločnou modlitbou v kláštore asi do 21.30 hod.

Štvrtok 22. februára odišla k nebeskému Otcovi zaopatrená sviatosťami p. Mária Dovičáková. Pohreb je dnes o 13.30 hod v Dome nádeje.

V sobotu 2. marca bude vysvätený v Litomeřiciach za biskupa P. Stanislav Přibyl, redemptorista, kedysi bol pražský provinciál redemptoristov.

Farské oznamy 18.2.2024

Dnes je jarná zbierka na charitu.

Liturgický program je ako vo Veľkom pôste. Dnes o 15.00 hod. je pôstna večiereň.

V pondelok je aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod. bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej časť veľkopôstny moleben. Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii bude Moleben k bl. Metodovi. V stredu a v piatok budú Liturgie vopred posvätených darov. V stredu pre liturgiou je novéna k MUP a v piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude krátka adorácia. V piatok pred liturgiou 17.20 je krížová. V sobotu a nedeľu liturgie ako obvykle. V sobotu 24.2. bude ráno zádušná sv. liturgia s hramotami, ešte môžete dať zapísať svojich zosnulých na hramoty, rodinu a mená. Na budúcu nedeľu je stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod. v našom chráme.

V našej farnosti počas Veľkého pôstu sú aliturgické dni v pondelok, stredu a v piatok. Sú to dni, kedy sa neslávi svätá Božská liturgia, lebo ona má slávnostný charakter. Eucharistia je vzkriesený Kristus uprostred Božieho ľudu. Veľký pôst je cesta, kráčanie v ústrety Vzkriesenému. Bez správneho chápania Božskej liturgie nemožno správne pochopiť ani obdobie veľkého pôstu, a aliturgické dni. Je potrebné postupné znovuzavedenie týchto dní ako vzácneho pokladu vlastnej tradície a času modlitby a pokánia.

V sobotu poobede 15.30 hod je aj futbal pre miništrantov, stretnutie je pri cirkevnej škole.

Pozývame na pôstnu duchovnú obnovu v kláštore 1.-3. marca, ktorú povedie ju o. Pavol Tomko, môžete sa hlásiť priamo u neho.

S požehnaním nášho otca arcibiskupa a metropolitu Jonáša začíname ďalšiu etapu synodálnej cesty Prešovskej archieparchie. Počas nej sme opäť pozvaní k pokračovaniu v modlitbe a rozlišovaní v našich farnostiach a spoločenstvách. Základom pre spoločné rozlišovanie je Súhrnná správa z prvého zasadania 16. riadneho všeobecného zhromaždenia Synody biskupov, ktoré sa uskutočnilo v Ríme v dňoch 4. – 29. októbra 2023. Súhrnnú správu čítajme v otvorenosti na hlas Svätého Ducha a na to, čo najviac rezonuje s našou situáciou. Prvé takéto stretnutie pre záujemcov bude 10. marca 2024. Dovtedy si treba prečítať koncový dokument.

Počas Veľkého pôstu pozývame mužov na týždenné nedeľné stretnutia v kláštore a spoločné mužské prežívanie tohto intenzívneho času pokánia a pôstu. Druhé stretnutie bude dnes o 19.15 hod. v kláštore.

Na budúcu nedeľu je zbierka na náš chrám.

Farské oznamy 11.2.2024

Dnes zbierka na podporný fond.

Liturgický program bude tento týždeň iný a pestrý, lebo nielen začíname Veľký pôst, ale budeme sláviť aj Národný týždeň manželstva, aby sme podporili a pomohli kresťanským manželom prežívať ich povolanie v manželstve.

Dnes o 15.00 hod. je pôstna večiereň so vzájomným zmierením. Po nej asi o 15.30 hod. pozývame manželov do kláštora na prednášku manželov Lukačovcov: „Potrebné vitamíny pre vzťah“ s následnou diskusiou. Vstup voľný.

V pondelok je nielen prísny pôst (ďalej to bližšie vysvetlím), ale aj plne aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej časť Kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho. Je potrebné si priniesť brožúrky Moja modlitba. Knihy na utierne i večierne budú v cerkvi k dispozícii.

Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii aj Akatist požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii budú kňazské žehnajúce modlitby, zvlášť pre manželov. V stredu a v piatok budú liturgie vopred posvätených darov. V Stredu pre liturgiou bude novéna k MUP, keďže prežívame 100 rokov jej verejnej úcty. Po liturgii pozývame manželov na filmový večer. A v piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude adorácia pre manželov a za manželov. V piatok pred Liturgiou 17.20 je krížová cesta rodín. A v sobotu po večernej sv. liturgii pozývame manželov na manželský večer spojený s manželským dialógom hravou formou. Program Národného týždňa manželstva v našej farnosti je vo vitrínke ako aj na internete.

Počas tohto Veľkého pôstu budeme mať aj aliturgické dni a to v pondelok, stredu a v piatok. Jednou zo základných charakteristík Veľkej štyridsiatnice v byzantskej tradícii sú aliturgické dni. Sú to dni, kedy sa neslávi Božská liturgia. V minulosti boli aliturgické dni pre rozličné okolnosti zanedbávané. Ich dôležitosť a pozvanie k ich znovuobjaveniu zdôrazňujú viaceré dokumenty učiteľského úradu Cirkvi ako aj naši pastieri biskupi. K všeobecnému praktizovaniu aliturgických dní na území prešovskej archieparchie sa dopracujeme postupne. Treba už začať robiť prvé kroky. K zavedeniu aliturgických dní nás pozýva aj nový arcibiskup a metropolita Jonáš, keď nám poslal toto pastoračno-liturgické usmernenie.

Pripomenutie Pôstnej disciplíny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku V pondelok je začiatok Svätej štyridsiatnice a je zdržanlivosť a pôst zároveň, čo znamená zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec spojená s pôstom. Tak ako aj na Veľký piatok. Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do smrti. Zdržanlivosť od mäsa je vo Veľkom pôste aj v stredy počas Štyridsiatnice, nielen piatky. Pôst znamená nejesť; ale pripúšťa sa najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine. Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku. Sú však aj výnimky: Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu). Zakázaný čas: zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice a znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.

Víkend 1-3. marca robíme pôstnu duchovnú obnovu v kláštore. Vedie ju o. Pavol Tomko, takže hlásiť sa môžete u neho priamo. Je to výborný prostriedok na lepšie prežívanie Veľkého pôstu.

V piatok o 19.30 hod. je stretnutie kantorov v kláštore. V sobotu v chráme o 15.00 hod. je stretnutie rodičov a detí pripravujúcich sa na slávnostné sv. prijímanie.

Vzadu sú naše knihy z Vydavateľstva Misionár ako aj ikona MUP. Môžete si ich zakúpiť.

Prežívame výročie 100 rokov verejnej úcty k ikone MUP. Môžete si ju osobitne uctiť týždennou návštevou putovnej ikony MUP vo vašej rodine. Zapisuje sa v sakristii, február a marec je už obsadený. Pozývame aj na ustavičnú novénu k MUP, ktoré sú každú stredu v našej cerkvi.

Môžete nás podporiť svojimi 2% z daní, tlačivá sú vzadu.

Počas Veľkého pôstu pozývame mužov na týždenné nedeľné stretnutia v kláštore a spoločné mužské prežívanie tohto intenzívneho času pokánia a pôstu. Prvé stretnutie bude dnes o 19.15 hod. v kláštore. Pôjde o 8 spoločných stretnutí a 40 dní asketického úsilia, ktoré majú posilniť mužskú identitu a spiritualitu, voviesť do sveta Biblie a modlitby. Ste srdečne pozvaní!

Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty – Stropkov, Vás pozýva dňa: 22. 3. 2024, na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastníci rozjímajú pri 14tich zastaveniach. Extrémna Krížová Cesta sa začína večernou svätou omšou o 18:00 hodine v Stropkove, v rímskokatolíckom kostole.Tohto roku sa uskutoční v našom okrese po prvýkrát. Celkovo sa na Slovensku koná už na 22 trasách.Cieľom je siahnuť na dno svojich síl a zažiť Božiu prítomnosť. V Extrémnej Krížovej Ceste, ide o prekonanie vlastnej komfortnej zóny a odhodlanie prijať ťažkú výzvu a byť tu pre druhých. Má povzbudiť ľudí k zmene svojho doterajšieho spôsobu života. Registračný link, ako aj všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke: www.ekc.sk ako aj na facebookovej stránke: Extrémna Krížová Cesta – Slovensko a Extrémna Krížová Cesta – Stropkov

Správca gréckokatolíckej farnosti Pakostov o. Maroš Sejka nás žiada o finančnú pomoc pre chrámy v Pakostove a Ruskej Kajni, lebo ich chcú opravovať po minuloročnom zemetrasení. Na nástenke je plagát, ako ich môžete podporiť.

Na budúcu nedeľu je prvá zbierka na charitu.

Farské oznamy 4.2.2024

Liturgický program je tento týždeň ako obvykle.

Vzadu je februárové číslo časopisu Misionár. Časopis na voľný predaj je vzadu a v sakristii je pre predplatiteľov. Je tam ešte aj stolový kalendár. Ponúkame Vám, aj naše knihy z Vydavateľstva Misionár ako aj menšiu ikonu MUP.

Na sviatok Stretnutia Pána sme začali v našej farnosti sláviť 100 rokov verejnej úcty k ikone Matky ustavičnej pomoci. Prvé tri ikony už tento týždeň putujú po rodinách, ktoré o to majú záujem. Ďalší záujemci sa môžu zapísať v sakristii a vybrať si nejaký týždeň (možno týždeň narodenín jedného z členov rodiny alebo iné rodinné výročia). Prítomnosť Matky ustavičnej pomoci je príležitosťou na spoločnú rodinnú ako aj osobnú modlitbu. Veríme, že ona nám prináša Krista aj dnes a hlavne živú vieru v Boha a utuží naše vzťahy vo farnosti.

Počas Veľkého pôstu pozývame mužov na týždenné nedeľné stretnutia v kláštore a spoločné mužské prežívanie tohto intenzívneho času pokánia a pôstu. Prvé hodinové stretnutie bude už túto nedeľu o 19.15 hod. v kláštore. Pôjde o 8 spoločných stretnutí a 40 dní asketického úsilia, ktoré majú posilniť mužskú identitu a spiritualitu, voviesť do sveta Biblie a modlitby. Ste srdečne pozvaní!

Od budúcej nedele budeme sláviť v našej farnosti národný týždeň manželstva. Začíname prvou veľkopôstnou večierňou s poklonami sv. Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením o 15.00 hod. v cerkvi a po nej bude prednáška pre manželov – „Potrebné vitamíny pre vzťah“ a budú to viesť manželia Lukačovci, prednáška bude nakoniec spojená aj s diskusiou. Program Národného týždňa manželstva v našej farnosti je vo vitrínke ako aj na internete.

Na budúcu sobotu 10.2. pokračuje kurz Alfa pre mladých v suteréne chrámu o 19.30 hod., využite túto šancu zapojiť sa do zaujímavého projektu, lebo po tomto stretnutí to bude už len uzavretý okruh ľudí, ktorí majú záujem pokračovať.

V pondelok 12. februára začína v našej cirkvi Veľký pôst a začína sa aliturgickým dňom. Každý pondelok vo Veľkom pôste bude aliturgický, čiže sa nebude sláviť sv. liturgia, ale ráno bude utiereň o 7.00 hod. a večer o 18.00 hod. pôstna večiereň. Pozývame aj na tieto tradičné modlitby našej cirkvi.

Na budúcu nedeľu je zbierka na podporný fond.

Farské oznamy 28.1.2024

Dnes – v poslednú nedeľu v mesiaci – je zbierka na náš chrám.

Liturgicky program v tomto týždni: sv. liturgie v pondelok ráno 6.30, večer o 18.00, v utorok máme sviatok Troch svätiteľov, ráno o 8.00 hod. večer o 18.00 je tématická kázeň pre rodiny, po sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodí, v stredu ráno 6.30 hod., večer 17.30 hod, Novéna k MUP a o 18.00 ho sv. liturgia, štvrtok ako zvyčajne, po večernej sv. liturgii moleben k bl. Metodovi, piatok 2. februára je veľký sviatok Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Ráno sv. liturgia o 8.00 a večer o 16.00 a 18.00 hod. Pri večernej sv. liturgii spieva náš zbor a po nej posvätíme aj tri putovné ikony MUP a prevezmú si ich prvé tri rodiny. Po každej sv. liturgii svätíme sviece a bude aj myrovanie a v tento piatok je voľnica. V tento deň začína jubileum 100 rokov prítomnosti a verejnej úcty k ikone Matky ustavičnej pomoci v našej farnosti. Môžete ju pozvať do svojho príbytku a prijať jej ikonu na jeden týždeň.

Máme prvopiatkový týždeň. Spovedáme počas sv. liturgií, a chorých budeme spovedať v piatok dopoludnia od 8.00 hod.

V piatok večer o 19.30 hod. je stretnutie kantorov v kláštore.

V sobotu 3. februára je prvá zádušná sobota, zádušná sv. liturgia bude ráno o 7.00 s hramotami. Vzadu sú lístky na hramoty, môžete tam zapísať svoje rodiny a mená zosnulých. Modlitby za našich zosnulých sú vyjadrením našej lásky a vďačnosti.

V sobotu 3.2. ako redemptoristi ideme do Michaloviec, na slávenie dňa zasväteného života spolu s našimi vladykami, aj s novým prešovským arcibiskupom a metropolitom Jonášom i všetkými zasvätenými osobami prešovskej metropolie. Prosíme o modlitby za nás v tento deň.

Môžete podporiť nás redemptoristov ako aj náš apoštolát 2% zo svojich daní. Tlačivá sú vzadu za lavicami.

Cez víkend 1. – 3. marca sa organizuje v našom kláštore pôstna duchovná obnova, ktorú vedie o. Pavol Tomko. Pozývame. Hláste sa u o. Pavla.

Počas Veľkého pôstu pozývame mužov na týždenné nedeľné stretnutia v kláštore a spoločné mužské prežívanie tohto intenzívneho času pokánia a asketického úsilia. Prvé hodinové stretnutie bude už na budúcu nedeľu o 19.15 hod. v kláštore. Pôjde len o 8-9 spoločných stretnutí a 40 dní asketického úsilia, ktoré však môžu priniesť zásadnú zmenu v kresťanskom i ľudskom živote. Ste srdečne pozvaní!

Farské oznamy 21.1.2024

Liturgicky program v našom chráme je tento týždeň ako zvyčajne.

Na budúcu sobotu nás čaká bohatý program: V sobotu 27. januára bude v gréckokatolíckej katedrále v Prešove biskupská vysviacka otca jeromonacha Jonáša Maxima o 10.00 hod. Bude vysielaná v RTVS, Tv Lux, Tv Logos, Tv Zemplín a Rádiu Lumen. O 12.00 hodine budú 5 min. zvoniť všetky zvony v Prešovej metropolii na znak radosti a vďačnosti za nového metropolitu-arcibiskupa vladyku Jonáša.

Na budúcu sobotu večer o 19.30 pokračuje kurz Alfa pre mladých v kláštore, nie v suteréne. Prvé tri stretnutia sú ešte otvorené aj pre nových účastníkov a záujemcov. Pozývame každého tínedžera.

 

Na budúcu sobotu bude ďalšie stretnutie rodičov s deťmi pripravujúcich sa slávnostné sv. prijímanie v suteréne o 15.00 hod.

 

Na budúcu sobotu večer bude modlitba chvál o 19.15 hod. s témou o poslušnosti.

 

Veľké mariánske jubileum v našej farnosti. V tomto roku slávime 100 rokov od vystavenia ikony Matky ustavičnej pomoci k verejnej úcte v Stropkove. Ponúkame Vám možnosť mať jeden týždeň u vás doma ikonu Matky ustavičnej pomoci. Dostanete aj brožúrku, ktorá vám pomôže v spoločnej modlitbe pred ikonou. Počas tohto týždňa, ak budete chcieť, vás môže prísť navštíviť aj kňaz. Táto putujúca ikona Matky ustavičnej pomoci môže priniesť veľké požehnanie a posilu do Vašich rodín a domácností. Všetky milosti nám Boh dáva cez Máriu. Záujemcovia o túto návštevu ikony Matky ustavičnej pomoci, nech sa zapíšu v sakrestii.

Minulo týždenná zbierka na cirkevné školy činila 361,40 eur.

Na budúcu nedeľu (posledná v mesiaci) je zbierka na chrám.

Môžete podporiť nás redemptoristov ako aj náš apoštolát 2% zo svojich daní. Tlačivá sú vzadu za lavicami.

Ponúkame Vám, aj naše knihy z Vydavateľstva Misionár. Sú vzadu za lavicami.

Cez víkend 1. – 3. marca sa organizuje v našom kláštore pôstna duchovná obnova, ktorú vedie o. Pavol Tomko. Pozývame. Hláste sa u o. Pavla.

Farské oznamy 14.1.2024

Dnes je zbierka na cirkevné školy.

Liturgicky program na tento týždeň ako zvyčajne.

V piatok večer o 18.00 hod začína kurz pre manželov v suteréne chrámu. Ešte je možnosť sa prihlásiť správcovi farnosti. Viac info na nástenke.

V tomto roku budeme sláviť v našej farnosti 100 rokov od vystavenia ikony Matky ustavičnej pomoci k verejnej úcte v Stropkove. V rámci tohto jubilea Vám ponúkame možnosť mať jeden týždeň doma ikonu Matky ustavičnej pomoci. Prijmite ju s otvoreným srdcom a uvidíte veľké Božie skutky vo vašej rodine. Pripravíme Vám aj modlitby a katechézy, ktoré sa môžete počas tohto týždňa aj ako rodina spoločne pomodliť pred ikonou. Počas tohto týždňa môže prísť na pastoračnú návštevu aj kňaz, ak si to budete priať. Môžete sa už začať zapisovať v sakristií a vybrať si aj konkrétny týždeň, kedy by ste ju chceli mať doma. Pripravte jej tam vhodné miesto. Ikona sa prináša do chrámu v nedeľu pred sv. liturgiou o 11.00 hod. a ďalšia rodina si ju preberie po sv. liturgii. Tri ikony začnú putovať po rodinách v našej farnosti od sviatku Stretnutia Pána, čiže od 2. februára 2024. Bude to čas intenzívnej blízkosti nebeskej matky medzi nami.

Môžete nás i našu prácu podporiť svojimi 2% z daní. Tlačivá sú vzadu v chráme. Ďakujeme.

 

Farské oznamy 7.1.2024

Liturgicky program na tento týždeň je ako zvyčajne: ráno 6.30 hod a večer o 18.00 hod., s tým, že v utorok sa tématicky na kázni venujeme rodinám, v stredu je venovaná Matke ustavičnej pomoci a pred sv. liturgiou je neustála novéna a vo štvrtok máme moleben k bl.Metodovi Trčkovi, v piatok je eucharistická adorácia a pobožnosť.

V sobotu 13. januára 2024 o 19.15 hod. začína v rámci dekanátu kurz Alfa pre mládež (od 14 rokov).Spočíva z 10 stretnutí (ktoré budú každé dva týždne v sobotu), kde je možnosť diskutovať na rôzne témy a zažiť silu spoločenstva ako aj objaviť silu kresťanskej viery. Bude prebiehať v suteréne nášho chrámu.

O dva týždne je kurz pre manželov. Pozývame všetkých, ktorí chcú obnoviť, či posilniť svoje manželstvo. Je to jedinečná príležitosť, kde netreba nikam cestovať, ale máte to tu doma v kláštore. Viac info na plagáte.

Na budúcu nedeľu je zbierka na cirkevné školy.

 

V tomto roku budeme sláviť v našej farnosti 100 rokov od vystavenia ikony Matky ustavičnej pomoci k verejnej úcte v Stropkove. Naša ikona je prvá oficiálna kópia ikony Matky ustavičnej pomoci na Slovensku. V rámci tohto jubilea Vám ponúkame možnosť mať jeden týždeň doma ikonu Matky ustavičnej pomoci. Pripravíme Vám aj modlitby a katechézy, ktoré sa môžete počas tohto týždňa aj ako rodina spoločne pomodliť pred ikonou. Počas tohto týždňa môže prísť na pastoračnú návštevu aj kňaz, ak si to budete priať a dohodnete si termín. Môžete sa už začať zapisovať v sakristií a vybrať si aj konkrétny týždeň, kedy by ste ju chceli mať doma. Tri ikony začnú putovať po rodinách v našej farnosti od sviatku Stretnutia Pána, čiže od 2. februára 2024. Vyvrcholenie tohto jubilea bude počas chrámového odpustu Matky ustavičnej pomoci a sv. Cyrila a Metoda – 27. jún až 5. júl 2024, kedy bude pripravený bohatý program.

Farské oznamy 31.12.2023

Dnes večerná sv. liturgia je o 17.00 hod. V noci o 23.00 hod. začne nočná eucharistická adorácia a vyvrcholí Eucharistickým požehnaním do nového roku.

Liturgicky program na tento týždeň je špeciálny:

V pondelok je prikázaný sviatok Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Sväté liturgie sv. Bazila Veľkého sú ako v nedeľu (8.00, 9.30, 11.00, 18.00) a pri nich je aj myrovanie.

V utorok až štvrtok sv. liturgie ako zvyčajne, ráno o 6.30 hod. a večer o 18.00, s danými témami v utorok pre rodiny, streda je pred sv. liturgiou Novéna k MUP, vo štvrtok po sv. liturgii Moleben k bl. Metodovi.

Tento  týždeň je prvopiatkový týždeň spovedať sa bude pri sv. liturgiách a v piatok budeme chodiť spovedať chorých až po 10.00 hod. po Kráľovských hodinkách.

V piatok je zdržanlivosť od mäsa s pôstom, čiže je možné raz za deň sa najesť dosýta a dvakrát občerstviť. Ráno nie je sv. liturgia, ale Kráľovské hodiny. Poobede o 16.00 hod. je Veľká večiereň so sv. liturgiou sv. Bazila Veľkého s veľkým svätením vody a večer o 21.00 hod. je Veľké povečerie s litiou.

V sobotu 6. januára je prikázaný sviatok Bohozjavenia a sv. liturgie o 8.00 hod, o 9.30 hod., o 11.00 hod. Večer sv. liturgia o 18.00 hod. nebude, keďže budeme chodiť svätiť príbytky. Počas všetkých sv. liturgií bude aj myrovanie.

V sobotu a v nedeľu poobede od 14.00 hod budeme chodiť viacerí kňazi posviacať príbytky. Kto si chce dať posvätiť svoj príbytok, tak nech sa zapíše do zoznamu, ktorý je vzadu za lavicami. Sú dva zoznamy jeden na sobotu a druhý na nedeľu. Okrem adresy napíšte aj kontakt na seba. 

Vzadu sú nové brožúrky na Bohozjavenie po 3 eurá, ktoré budeme používať počas sviatkov Bohozjavenia.

V roku 2024 budeme sláviť v našej farnosti 100 rokov od vystavenia ikony Matky ustavičnej pomoci k verejnej úcte v Stropkove. Naša ikona je prvá oficiálna kópia ikony Matky ustavičnej pomoci na Slovensku. Najprv bola vystavená k verejnej úcte 25 rokov v kláštornom kostole Najsv. Trojice a potom ďalších 75 rokov v našom chráme. Pripravujeme na toto výročie viacero podujatí a akcií. Jedným z nich je týždenná návšteva ikony v rodinách, ktoré ju budú chcieť prijať. Pripravíme a ponúkneme Vám modlitby a katechézy, ktoré sa môžete počas tohto týždňa aj ako rodina spoločne pomodliť. Počas tohto týždňa môže prísť na pastoračnú návštevu aj kňaz, ak si to budete priať a dohodnete si termín. Môžete sa už začať zapisovať v sakristií a vybrať si aj konkrétny týždeň, kedy by ste ju chceli mať doma. Tri ikony začnú putovať po rodinách od sviatku Stretnutia Pána, čiže od 2. februára 2024. Vyvrcholenie tohto jubilea bude počas chrámového odpustu Matky ustavičnej pomoci a sv. Cyrila a Metoda – 27. jún až 5. júl 2024, kedy bude pripravený bohatý program.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services