Zákaz Verejného slávenia bohoslužieb !!!

Bližšie informácie k zákazu verejných bohoslužieb

Drahí duchovní otcovia, milí bratia a sestry, veriaci Prešovskej archieparchie,  na základe Stanoviska KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb z 10. marca 2020, vám zasielame ďalšie resp. rozšírené informácie, po tom, čo sme včera mailom informovali kňazov:

 1. V prílohe predkladáme Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov od hlavného hygienika Slovenskej republiky.
 2. Oznamujeme, že v najbližšiu nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) 15. marca 2020 o 10:00 bude RTVS vysielať priamy prenos slovenskej archijerejskej svätej liturgie sv. Bazila Veľkého z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorej hlavným slúžiacim bude prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Svätá liturgia bude bez prítomnosti veriacich, iba s najnutnejšou účasťou kňazov, asistencie a spevákov. Tento priamy prenos bol už dlhodobo plánovaný a ponúkame ho spolu s RTVS obzvlášť v tejto situácii. Preto prosíme kňazov, aby o tom veriacich čo najviac informovali.    
 3. Žiadame kňazov, aby aj počas tohto obdobia rezidovali vo svojej farnosti a boli tak k dispozícii veriacim – nielen prostredníctvom telefónu, ale v prípade potreby aj osobne.
 4. Zakázané sú verejné bohoslužby, teda kňazi podľa možnosti majú sláviť sväté liturgie, prípadne aj niektoré iné slávenia neverejne za zatvorenými dverami chrámu. Je vhodné ba potrebné, aby sa naďalej používali zvony a aj tak boli veriaci upovedomení o tom, že sa môžu duchovne zjednotiť s kňazom, ktorý sa modlí v chráme.
 5. Prosíme kňazov, aby – ak je to možné – ponúkali veriacim možnosť v priebehu dňa navštevovať chrám k osobnej modlitbe (mimo času bohoslužieb, kedy je chrám uzamknutý).
 6. Farské oznamy veriacim ponúkajte prostredníctvom oznamov na dverách chrámov, prípadne na prístupných farských nástenkách, ale aj na webových stránkach farností, prípadne obecných stránkach či prostredníctvom obecného rozhlasu.     
 7. Ak sa chcú veriaci vyspovedať, nech si s kňazom telefonicky dohodnú čas svätej spovede v chráme.
 8. To isté platí v prípade udelenia sviatosti pomazania chorých. Ak veriaci zavolajú kňaza, je potrebné ísť.
 9. V prípade, ak si vážne chorý pacient žiada kňaza, má o to on priamo alebo jeho príbuzní telefonicky požiadať zdravotnícky personál a po dohode kontaktovať nemocničného kňaza. V prípade ak nemocnica nemá nemocničného kňaza, kňaza z farnosti.
 10. V prípade žiadosti o krst (iniciačné sviatosti), ak je to možné, dohodnite s rodinou krst na čas po skončení zákazu verejných bohoslužieb. Ak to nie je z nejakého vážneho dôvodu možné, udeľte tieto sviatosti v chráme v čo najužšom kruhu rodiny.  
 11. Čo sa týka pohrebov, je potrebné vykonať pohreb s obmedzeným množstvom ľudí, podľa možnosti v kruhu najbližšej rodiny, s vynechaním úkonu bozkávania krížika (posledného cilovanija). Pri žiadosti o zádušnú svätú liturgiu treba postupovať takto: Ponúknuť pozostalým, že zádušnú svätú liturgiu bude sláviť sám kňaz neverejne v chráme. Ďalšia možnosť je posunúť zádušnú svätú liturgiu na čas po skončení zákazu verejných bohoslužieb, napr. na deviaty alebo štyridsiaty deň, alebo iný deň.    
 12. Prosíme kňazov, aby popri osobnej komunikácii s veriacimi, ktorá nie je zakázaná, používali aj všetky iné vhodné a dostupné možnosti komunikácie, aby sa veriaci v tomto čase Veľkého pôstu necítili osamotení vo svojom duchovnom živote, aby sa nemohli cítiť opustení svojimi duchovnými pastiermi. Aby sme im pomohli tento vzácny čas pôstu prežiť duchovne čo najintenzívnejšie. Preto im ponúkajme všetky vhodné možnosti k osobnému a rodinnému duchovnému životu.
 13. Podľa tradície východných cirkví všedné dni veľkopôstneho obdobia sú aliturgické, teda spoločenstvo cirkvi sa modlí utierne, časy a večierne s výnimkou sobôt a nedieľ. Preto veriacich pozývame k osobnej a spoločnej rodinnej modlitbe hodiniek (časov), ale aj večierne prípadne utierne z modlitebných kníh alebo prostredníctvom webstránky casosolov.sk alebo mobilnej aplikácie casoslov.sk.
 14. Využime tento čas v našich rodinách, ktoré sú domácimi cirkvami, na spoločnú modlitbu s Božím slovom, čítanie Svätého písma, spoločnú modlitbu žalmov, svätého ruženca, ale aj na spoločné rozhovory s deťmi o viere a Cirkvi, aby sme takouto formou mohli Krista prijímať duchovne.
 15. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na svätej liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. V najbližšiu nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) a nasledujúci týždeň odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku. Aj pri iných spoločných rodinných modlitbách možno mať vystavený kríž a zapálenú sviečku.
 16. V tejto situácii veriacim ponúkame aj modlitbu v rozličných potrebách a
  modlitbu ku klokočovskej Bohorodičke (v prílohách).
 17. Bohoslužby v priamom prenose na www.logos.tv je možné sledovať z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove v tomto poriadku:

Všedný deň:

16:30  Svätá liturgia; v stredu a v piatok služba vopred posvätených darov

Sobota:

07:00  Svätá liturgia a panychída s hramotami

17:00  Veľká večiereň

Nedeľa:

07.00  Utiereň

08.00  Svätá liturgia

10:00   Svätá liturgia

17:00   Veľkopôstna večiereň

Zároveň možno sledovať priame prenosy bohoslužieb na www.logos.tv z hory Zvir v Litmanovej (svätá liturgia 10:00 – 12:00, Korunka Božieho milosrdenstva 15:00 – 15:15), z Baziliky minor v Ľutine a z niekoľkých ďalších miest (katedrály v Košiciach a Bratislave a pútnické miesta).

 1. Televízia Zemplín (zemplin.tv) ponúka viacero priamych prenosov bohoslužieb, aj z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove (PO – PI svätá liturgia o 16:30, SO svätá liturgia o 7:00, Veľká večiereň o 17:00, NE Utiereň o 7:00, sväté liturgie o 8:00 a 10:00, Veľkopôstna večiereň o 17:00) a z hory Zvir v Litmanovej (svätá liturgia 10:00 – 12:00, Korunka Božieho milosrdenstva 15:00 – 15:15).
 2. Televízia Lux:

PO – PI: 7:00 , 12:00 , 19:00

SO: 7:00, 18:00 

NE 15. 3. 2020: 10:30, 18:00

NE 22. 3. 2020: 10:00, 18:00

Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX. 

 1. Rádio Lumen:

Od stredy 11. marca si vypočujete denne v priamom prenose sväté omše z rozhlasovej kaplnky sv. Michala Archanjela v Banskej Bystrici a ďalších miest a to hneď dvakrát denne. Ráno o 8:30 a večer v tradičnom čase o 18:00.

 1. Kňazom ponúkame príhovor hovorcu KBS Martina Kramara k tejto situácii: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200311034.
 2. Ponúkame aj homíliu Svätého Otca Františka z 10. marca 2020:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310028.

 1. Nezabúdajme na dodržiavanie hygienických pokynov, ktoré sú už všeobecne známe.

Nech nás táto ťažká situácia, keď sú zakázané verejné bohoslužby, neoberie o duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia, ale nech ešte viac zintenzívni našu túžbu po Kristovi. Tento náš kríž spojený s vírusovým nebezpečenstvom nech upriami našu pozornosť na Ježiša Krista, ktorý zomrel pre našu spásu na kríži.

V očakávaní slávneho Kristovho vzkriesenia

Arcibiskupská kúria v Prešove

Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej epidémie:

Presvätá Bohorodička, ty si pred 350-timi rokmi uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie. Vypros nám milosť, aby sme mohli zakúsiť tvoju materinskú starostlivosť. Pomôž nám obnoviť v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu zem, ako verní strážcovia. Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Vypros im u Nebeského Otca i svojho Syna Ježiša Krista uzdravenie ich tela, ich mysle a ich ducha. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a posilni ducha solidarity medzi nami. Podpor lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú prostriedky na ochranu svojho zdravia. Ty si naša Matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi. Prosíme ťa úprimne, ako Matku, ktorá miluje svoje deti. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme mohli Boha oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorý sa v Božom chráme k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie celej Cirkvi i celého sveta. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky vekov. Amen.

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase. 

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené. Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu. 

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: “Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šíreniechoroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!”

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

Článok napísal Metod Lukačik