liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 10.10.2021

Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. a o 19 00 hod. je prvé stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2021/2022 v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase. Režim sv. liturgií počas týždňa je pre základ.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. Tento deň si pripomíname spomienku na rehoľného brata, redemptoristu sv. Gerarda Majellu (patróna matiek, žien v požehnanom stave, patróna dobrej spovede). Srdečne pozývame všetkých, osobitne ženy (manželské páry), ktoré majú problém pri počatí bábätka. Ženy, ktoré majú problém s donosením bábätka, ale aj tých, ktorý si chcú si vykonať dobrú svätú spoveď. Pobožnosť s požehnaním so šatkou sv. Gerarda bude po večernej sv. liturgii o 18 00 hod. ktorá je s platnosťou na nedeľu. Srdečne Vás pozývame na požehnanie.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), pre zaočkovaných o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) pre OTP. a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi pre zaočkovaných. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. pre základ.

Pri vstupe do chrámu je nutné dodržať všetky doterajšie hygienické predpisy, aplikovanie dezinfekcie a riadne nasadenie respirátora ffp2 (t. z. prekrytie nosa a úst).

Od minulého pondelka je potrebne mať evidenciu účastníkov svätých liturgií. Preto vás prosíme, aby ste si už doma napísali na papierik telefónne číslo, alebo mailovú adresu (bez mena a priezviska) a vhodili ich pri príchode do chrámu do pripravenej skrinky.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu.

Ohlášky:
Ján Homoľa bývajúci v Stropkove a Katarína Adamová bývajúca vo Vechci. Ohlasujú sa po 3x.
Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostné manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Drahí bratia a sestry, milí veriaci. Voľby hospodárskej a pastoračnej rady farnosti.

– V každej gréckokatolíckej farnosti má byť rada, ktorá má prejednávať pastoračné a ekonomické potreby farnosti. (kán. 295 CCEO)
– V gréckokatolíckej farnosti sv. Cyrila a Metoda v Stropkove, ktorá náleží do Prešovského arcibiskupstva, sa táto rada nazýva aj kurátorský zbor farnosti (ďalej len kurátorský zbor).
– Kurátorský zbor farnosti je poradný a pomocný orgán správcu farnosti. Vo všetkých právnych záležitostiach zastupuje farnosť správca farnosti. (kán. 290 CCEO)
– Za členov kurátorského zboru sa povolávajú veriaci farnosti, ktorí sú čestní, majú náležité vzdelanie, skúsenosti a dobrú povesť. (kán. 408 §1 CCEO).
– Členstvo v kurátorskom zbore môže zaniknúť aj dobrovoľným zrieknutím sa, ktoré však musí správca farnosti prijať; pozbavením – môže to urobiť len správca farnosti, z vážneho dôvodu, po vypočutí mienky ostatných členov kurátorského zboru a po porade s protopresbyterom. Členstvo v kurátorskom zbore zaniká samým právom v tom prípade, ak je člen bez vážneho dôvodu pasívny počas jedného roka.
– Kurátorský zbor sa povoláva na obdobie päť rokov, a to pri voľbách zhromaždením veriacich farnosti. Po uplynutí tohto času môže správca farnosti potvrdiť doterajších členov kurátorského zboru na ďalších päť rokov. Po uplynutí desiatich rokov sa však má pristúpiť k novej voľbe. Znova však môžu byť zvolení i členovia doterajšieho kurátorského zboru, zvlášť tí, ktorí sa v tejto službe osvedčili.
– Právo byť zvolený a právo voliť členov kurátorského zboru má každý veriaci farnosti, ktorý dosiahol osemnásty rok svojho života.
– Kurátorský zbor sa stretáva najmenej dva razy v roku. Okrem týchto riadnych zasadaní sa stretáva vždy, kedykoľvek ho správca farnosti zvolá. Uznášaniaschopné zasadanie kurátorského zboru je vtedy, ak je na zasadaní prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov kurátorského zboru.
– Kurátorský zbor má aktívne napomáhať farárovi vždy, keď o to požiada, najmä čo sa týka dobra celej farnosti.
– Členovia kurátorského zboru majú povinnosť chrániť a zveľaďovať cirkevný majetok.
– Aktuálny kurátorský zbor našej farnosti je už dlhý čas v tom istom zložení. Keďže vekový a zdravotný stav niektorých členov im už neumožňoval plniť ich poslanie rozhodli sa zrieknuť svojho členstva a správca farnosti s kurátorským zborom ich zrieknutie prijali. Teraz nastal čas a nám všetkým sa ukladá za povinnosť zvoliť nový kurátorský zbor, aby mohli právoplatne fungovať a napomáhať rozvoju našej farnosti. Je preto našou povinnosťou vyhlásiť nové voľby kurátorského zboru farnosti.
– Počet členov kurátorského zboru je závislý od počtu veriacich, pričom musí byť vždy nepárny.
– Nadpolovičná väčšina členov musí byť volená veriacimi a zvyšných členov si určuje miestny správca farnosti menovaním.
– Od nedele 10.10.2021 môžete mená viacerých kandidátov napísať na ľubovoľný lístok, na ktorý je potrebné uviesť meno a priezvisko navrhovaného kandidáta. Lístky je potrebné vhodiť do krabice s označením kurátorský zbor, ktorá je umiestnená na stolíku v zadnej časti chrámu a to do nedele 31.10.2021.
– V nedeľu 31.10.2021 určená volebná komisia následne sčíta všetky vami navrhnuté mená kandidátov a vytvorí zoznam voliteľného lístka kandidátov do kurátorského zboru s počtom získaných hlasov.
Ďakujem za spoluprácu a pochopenie.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár