USMERNENIE

USMERNENIE HLAVNÉHO HYGIENIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY KU KONANIU BOHOSLUŽIEB A OTVORENIU CHRÁMOV

V  súvislosti s blížiacimi sa Veľkonočnými sviatkami Úrad verejného  zdravotníctva Slovenskej republiky upovedomuje, že verejné bohoslužby  zostávajú naďalej pozastavené v súlade s opatrením Úradu verejného  zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2731/2020 zo dňa 23.03.2020.

Na súkromnej bohoslužbe sa môže zúčastniť len celebrant a nevyhnutná  asistencia, prípadne technický pracovník, ktorý zabezpečuje prenos pre  veriacich. Kňazi naďalej môžu ísť súkromne sláviť obrady do kostolov a  taktiež zabezpečiť internetové prenosy pre ľudí. Počas súkromnej  bohoslužby iní ľudia nemôžu do kostola vstupovať.

Mimo konania bohoslužieb kostoly môžu byť otvorené, avšak je potrebné zabezpečiť:

– vstup a pobyt v kostole umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka, atď.),

– pri vchode do kostola aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

– zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem úzkej rodiny) bol minimálne 2 metre,

– počet osôb v kostole v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 25 m2 z verejne prístupnej časti kostola

– vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, podláh, predmetov, kľučiek.

Je nevyhnutné, aby každá osoba svojim správaním prispela k čo možno  najlepšiemu zvládnutiu tejto zložitej situácie, aby svojim konaním  neprispela k šíreniu nákazy a neohrozovala zdravie ľudí. V tomto  ponímaní je nevyhnutné prijímať a akceptovať toto usmernenie.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Článok napísal Metod Lukačik