Usmernenia k obmedzeniam na bohoslužbách

Vec: Usmernenia k obmedzeniam na bohoslužbách od 1. októbra 2020:
Bratia, prosím vás, prečítajte si list všetkých biskupov Slovenska k tejto situácii a následne ešte niekoľko mojich konkrétnejších poznámok.
„Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých,ktorí sa starajú o seniorov, aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu. Duchovní pastieri nech opakovane vyzývajú k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými.Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Podľa miestnych okolností nech kňazi zorganizujú dodržanie maximálneho počtu osôb, napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným spôsobom. Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá, ktoré sú podrobnejšie opísané na tomto mieste: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063 (je to článok, ktorý je uverejnený aj na našej oficiálnej stránke www.grkatpo.sk).
Kňazov zároveň prosíme, aby v jednotlivých farnostiach ocenili podporu a modlitby veriacich, vďaka ktorým je možné vo verejnom slávení bohoslužieb pokračovať. Pozvime ich,nech ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec korona krízy. S trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty,trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná,naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!“ S modlitbou na vás pamätajú a žehnajú vám biskupi Slovenska IČO:Tel.:Fax: E-mail:Web:00179205051 75 62601051 75 62625 abu@grkatpo.skwww.grkatpo.sk
Bratia kňazi, k tomuto listu všetkých nás biskupov uvádzam ešte niekoľko konkrétnejších poznámok:
1. Na bohoslužbách (vrátane krstov, sobášov, pohrebných obradov) môže byť maximálne do 50 ľudí, vrátane kňaza (kňazov), cerkovníkov a iných posluhujúcich, miništrantov a pod.
2. Zodpovedný za dodržanie všetkých usmernení je kňaz štatutár – správca farnosti, farár, štatutár (v prípade rôznych formačných centier, škôl a pod.).
3. Preto treba pri vchode do chrámu poveriť skutočne zodpovednú osobu (osoby), ktorá empaticky dohliadne na zachovanie počtu ľudí v chráme. Rozhodne sa nesmie robiť nijaký výber, ale asi je potrebné zaradom napĺňať povolený počet veriacich. V žiadnom prípade nemožno vyvolávať konflikty, ale úctivo vysvetľovať, že počet veriacich je už práve naplnený. Pripomenúť veriacim, že je napr. ešte ďalšia svätá liturgia, alebo že sa môžu pomodliť v takomto prípade doma, tiež sledovať online vysielanie bohoslužieb a tiež vysvetliť, že je na takéto prípady daný dišpenz od účasti na svätej liturgii. Nabudúce môžu napr. prísť skôr, aby mohli byť v chráme. Služba pri vstupe do chrámu nesmie vystupovať ako nejaký vyhadzovač. Možno sa vám podarí nájsť ešte nejaké iné formy,ako rešpektovať zachovanie obmedzeného počtu veriacich na bohoslužbách. Pri všetkej kreativite však postupujme ako kňazi, duchovní otcovia našich veriacich, a bez akýchkoľvek špekulatívnych spôsobov, ktoré by obchádzali dané nariadenia a usmernenia.
4. Nutné sú rúška (vrátane kňazov), ktoré je potrebné nosiť správne, odstupy podľa možností (odporúčané je šachovnicové sedenie, s výnimkou členov jednej domácnosti),dezinfekcia rúk (známe ROR).
5. Nezabúdajte na dezinfekciu dotykových plôch po svätých liturgiách a tiež dezinfekciu bežne používaných predmetov.
6. Nepoužívať spoločné modlitebné knihy, ružence a pod.
7. Ak sa dá v nedeľu a sviatky zvýšiť počet liturgií, treba tak urobiť. IČO:Tel.:Fax: E-mail:Web:00179205051 75 62601051 75 62625 abu@grkatpo.skwww.grkatpo.sk
8. Veriacim treba ponúkať aj možnosť svätej liturgie v predvečer, teda splatnosťou na nedeľu a sviatok.
9. Obmedziť všetky stretnutia na minimum, teda nutné zachovať (pri zachovaní všetkých opatrení), tie, ktoré nie sú nutné nateraz vynechať.
10. Odporúčajte veriacim online prenosy, resp. priame prenosy svätých liturgií a svätých omší hlavne v Televízii Logos a Zemplín (www.grkat.tv, www.zemplin.tv), TV Lux,Rádio Lumen, RTVS – televízia a rozhlas.
11. Znova pripomínam, aby ste sväté prijímanie rozdávali iba na ruku. Možno je opäť veriacim dobré pripomenúť, ako majú správne prijímať. Kde máte miništrantov, môžu vám počas rozdávania svätého prijímania držať roztiahnutý lention, aby prípadné omrvinky nepadali na zem. Na druhej strane netreba byť pri zodpovednom podávaní z našej strany a dôstojnom prijímaní zo strany veriacich prehnane úzkostliví.
12. Ak by niekto z naozaj vážnych dôvodov nemohol prijať na ruku, má to kňazovi oznámiť pred svätou liturgiou a má prijímať na konci rozdávania svätého prijímania. Pri prípadnom dotyku ruky sústami veriaceho si kňaz musí opätovne dezinfikovať ruky. Ak by mohol prijať iba Krv Kristovu, kňaz musí mať v takomto prípade premenenú Krv Kristovu v ďalšej čaši.
13. Kňazi si dezinfikujte ruky hlavne pred svätou liturgiou a pred rozdávaním svätého prijímania.
14. Stále platí, že pri koncelebrácii každý kňaz prijíma zo samostatnej čaše, alebo na máčaním Tela Kristovho do Krvi Kristovej. Zároveň stále platí, že nie je bozk pokoja,nebozkáme oltár, evanjelium.
15. Aj veriaci nech nebozkávajú ani sa nedotýkajú ikon.
16. Uvedomme si aj to, že môžu prísť kontroly (samé od seba alebo na základe nahlásení).Prípadná pokuta môže byť pre právnickú osobu, ktorú zastupuje štatutár, ale aj pre fyzické osoby (napr. nenosenie rúška). IČO:Tel.:Fax: E-mail:Web:00179205051 75 62601051 75 62625 abu@grkatpo.skwww.grkatpo.sk
17. Celkove sa pokúsme, aby naše sväté liturgie, pri zachovaní ich dôstojnosti, boli kratšie. Napríklad aj homília má byť kratšia.
18. V Liste kňazom Prešovskej archieparchie zo 6. mája 2020 Usmernenie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána k čiastočnému obnoveniu slávenia verejných bohoslužieb som v 30. bode uviedol: „Z dôvodu vyhovenia veriacim udeľujem farárom, správcom farností a kaplánom – v prípade pastoračnej potreby – povolenie k binácii aj vo všedných dňoch a povolenie k trinácii v nedele a sviatky do skončenia mimoriadnej situácie resp. do odvolania. Bez evidentnej pastoračnej potreby nie je dôvod k aplikovaniu tohto povolenia.“ Teraz je toto povolenie opäť aktuálne. Zároveň ak je kňaz v karanténe – povinnej alebo preventívnej – môže pri zachovaní dôstojnosti liturgického slávenia – sláviť svätú liturgiu doma.
19. Prosím vás, bratia kňazi, aby ste nezľahčovali túto situáciu. Ak má niekto akékoľvek podozrenie, že by prípadne mohol byť covid pozitívny (má respiračné príznaky, stretol sa napr. 15 minút a viac bez rúška s človekom covid pozitívnym, alebo s človekom, ktorý už ide alebo bol na testoch a čaká na výsledok), nech zachová preventívnu karanténu, aj keď mu zatiaľ nie je nariadená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Majme lásku k blížnemu v takej vážnej záležitosti. Preto prosím otcov protopresbyterov, aby v takom prípade boli súčinní a pomohli (ak sa to nepodarí samotnému kňazovi) nájsť za neho náhradu na to, čo je potrebné vyslúžiť. Kňazov prosím, aby sme boli v tomto čase jeden k druhému maximálne ústretoví a ochotní sa v prípade potreby navzájom zastúpiť.
Prosme zároveň o Božiu pomoc a ochranu Presvätej Bohorodičky v tejto druhej vlne pandémie. Verím, že s Božou pomocou zvládneme aj obmedzenia pri liturgických sláveniach a že svojou láskou a múdrym i dobre mieneným slovom pomôžete aj našim veriacim tieto obmedzenia prijať a rešpektovať.
S láskou vám udeľujem svoje archijerejské požehnanie.
                                                                                                                                                                                                                                        vladyka Ján Babjak SJ prešovský arcibiskup metropolita
Článok napísal Metod Lukačik