Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

OZNAMY A ČLÁNKY

OZNAMY A ČLÁNKY

Farské oznamy 14.4.2024

Začíname tretí týždeň po Pasche.

Liturgicky program v našom chráme je ako zvyčajne: Program je na nástenke ako aj na internetovej stránke našej farnosti.

o.Jozef Jurčenko bude od 17. apríla do 21. apríla na farských misiách vo Fijaši, aj tento týždeň má o. Anton duchovnú obnovu pre študentov z Prešova, prosíme o Vaše modlitby za obe akcie.

Pripomíname najbližšie májové akcie: Mariánska duchovná obnova s o. Jozefom Trojom a Cesta uzdravenia s o. Metodom Lukačikom a púť do Medžugoria s o. Pavlom Tomkom, termín púte sa posúva o jeden deň, vyráža sa v pondelok na obed a prichádza sa v sobotu okolo obeda, pri prihlasovaní sa platí plná suma 265 eur. Hlási sa treba do konca apríla u o. Pavla, ktorý pôjde so skupinou z našej farnosti, je už vyše 10 ľudí z našej farnosti.

Vzadu za lavicami si všimnite dve nové publikácie z nášho Vydavateľstva Misionár, jednu z nich napísal o. Jozef Troja – Ružencové tajomstvá. Druhá je Spytovanie svedomia pre deti. Môžete si ich zakúpiť, cena jednej brožúrky je 2 eurá.

Ohlášky: sviatosť manželstva hodlajú prijať títo snúbenci : Peter Kaňa bývajúci v Lehote pod Vtáčnikomnáboženstva rímskokatolíckeho a Lenka Demjanová bývajúca v Stropkove náboženstva gréckokatolíckeho. Ohlasujú sa po tretíkrát.

Na budúcu sobotu 20. apríla bude sobáš bez sv. liturgie o 16.00 hod.

V sobotu 20. apríla o 15.30 hod je aj futbal pre miništrantov s o. Jozefom Trojom.

Na budúcu nedeľu bude prvá zbierka na seminár.

1. mája bude turistický deň s otcom arcibiskupom Jonášom, viac informácii na plagáte.

Farské oznamy 7.4.2024

Začíname druhý týždeň po Pasche.

Liturgicky program tento týždeň bude ako zvyčajne: sv. liturgie ráno 6.30 hod a večer o 18.00 hod., s tým, že v utorok sa tématicky na kázni venujeme rodinám, v stredu je venovaná Matke ustavičnej pomoci a pred sv. liturgiou je neustála novéna a vo štvrtok máme moleben k bl.Metodovi Trčkovi, v piatok je krátka eucharistická adorácia a pobožnosť. Program je nielen vonku vo vitrínke, ale aj na internete na stránke farnosti.

Na budúcu sobotu o 15.00 hod. (ale aj v nedeľu, pre niektorých) bude stretnutie pre rodičov s deťmi pripravujúcich sa na prvú sv. spoveď a slávnostné sv. prijímanie.

Počas tohto týždňa má o. Anton Verbovský v kláštore duchovnú obnovu pre cirkevnú školu z Prešova, o. Jozef Jurčenko bude cez víkend na obnove misií v Pakostove, prosíme o modlitby.

Pripomíname najbližšie májové akcie: Mariánska duchovná obnova s o. Jozefom Trojom a Cesta uzdravenia s o. Metodom Lukačikom a púť do Medžugoria s o. Pavlom Tomkom.

Na parkovisku pred kláštorom pri ceste sa uvoľnilo jedno parkovacie miesto, kto má záujem nech sa hlási u o. Metoda.

Ohlášky: sviatosť manželstva hodlajú prijať títo snúbenci : Peter Kaňa bývajúci v Lehote pod Vtáčnikomnáboženstva rímskokatolíckeho a Lenka Demjanová bývajúca v Stropkove náboženstva gréckokatolíckeho. Ohlasujú sa po druhýkrát. Sobáš majú 20. apríla o 14.00 hod.

Farské oznamy 31.3.2024

Dnes je ešte nedeľná paschálna Veľká večiereň o 15.00 hod.

Slávime svetlý týždeň. Celý týždeň je voľnica, teda aj v piatok.

Svetlý pondelok je prikázaný sviatok a sv. liturgie budú o 8.00, o 9.30, o 11.00 hod, večerná sv. liturgia nebude, ale poobede o 15.00 hod. vás pozývame na Veľkú večiereň. Pri každej sv. liturgii bude myrovanie a po poslednej sv. liturgii o 11.00 hod bude aj sprievod okolo chrámu.

Svetlý utorok je odporúčaný sviatok a sv. liturgiu budú ráno o 8.00 hod. a večer o 18.00 hod.

Ostatné dni svetlého týždňa sú už bohoslužby ako obvykle, ale s veľkonočnou radosťou. Celý liturgický program slávenia sa nachádza na nástenke a na internetovej stránke farnosti.

Vo svetlom týždni spovedáme až na sv. liturgiách na prvý piatok 5.4. a chorých dopoludnia.

Ohlášky: sviatosť manželstva hodlajú prijať títo snúbenci : Peter Kaňa bývajúci v Lehote pod Vtáčnikomnáboženstva rímskokatolíckeho a Lenka Demjanová bývajúca v Stropkove náboženstva gréckokatolíckeho. Ohlasujú sa po prvýkrát.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli svojou službou a obetou k príprave a krásnemu sláveniu týchto veľkonočných sviatkov. Christos voskrese!

Farské oznamy 24.3.2024

Dnes je spoločné spovedanie od 15.00 hod. Potom budeme spovedať už len do stredy.

Začíname svätý a veľký týždeň preto aj liturgie sú najkrajšie v roku a pozývajú nás ponoriť sa do tajomstvo nášho Vykúpenia a Spásy. Celý veľký týždeň, ktorého vyvrcholením je Pánova Pascha je ústredným týždňom celého cirkevného roka. Pozývame prichádzať každý deň na bohoslužby.

Vo svätý a veľký pondelok máme aj prikázaný sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičky, sväté liturgie sú o 8.00 hod., o 16.00 hod. a večerná sv. liturgia o 18.00 hod. je Večiereň s liturgiou sv. Jána Zlatoústeho.

V utorok a v stredu je ráno o 7.00 hod. utiereň a večer o 18.00 hod. Liturgia vopred posvätených darov, v stredu o 17.30 hod. je aj Novéna k Matke ustavičnej pomoci. Spovedáme len do stredy. Vo Veľký štvrtok je ráno o 7.00 hod. utiereň a večer o 17.00 hod. je Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého, po nej bude hneď nasledovať utiereň so strasťami, čiže evanjeliami o utrpení Ježiša Krista.

Veľký piatok je prísny pôst, čiže zdržanlivosť od mäsa, mlieka, vajec s pôstom, kde sa môžeme nanajvýš len raz dosýta najesť a dvakrát občerstviť a zároveň je to prikázaný sviatok. Ráno o 8.00 hod. sú Kráľovského hodinky a poobede o 15.00 hod Veľká večiereň s uložením plaščenice do hrobu. V ten deň je zbierka na Boží hrob. Prosíme zapísať sa do zoznamu, kto a kedy chce mať poklonu pri hrobe, čiže hodinku modlitby. Chrám bude otvorený do 22.00 hod.

Svätá a veľká sobota. Ráno o 7.00 hod Jeruzalemská utiereň a večer o 17.00 hod. Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého. Chrám bude otvorený do 22.00 hod.

Svätá a veľká nedeľa Paschy – svetlé Kristovo vzkriesenie. Ráno o 5.00 hod. Veľká utiereň vzkriesenia s požehnaním jedál. Sv. liturgie o 8.00, o 9.30, o 11.00 hod, večerná sv. liturgia nebude, ale poobede o 15.00 hod. vás pozývame na Veľkú večiereň.

Svetlý pondelok je prikázaný sviatok a sv. liturgie budú o 8.00, o 9.30, o 11.00 hod, večerná sv. liturgia nebude, ale poobede o 15.00 hod. vás pozývame na Veľkú večiereň. Pri každej sv. liturgii bude myrovanie a po poslednej sv. liturgii o 11.00 hod bude aj sprievod okolo chrámu.

Svetlý utorok je odporúčaný sviatok a sv. liturgiu budú ráno o 8.00 hod. a večer o 18.00 hod.

Celý liturgický program slávenia veľkonočných sviatkov sa nachádza na nástenke, na internetovej stránke farnosti ako aj je vytlačený vzadu na stolíku, ktorý si môžete zobrať.

Pamätajme, že v nedeľu Paschy sa bude meniť zimný čas na letný, čiže z 2.00 hod na 3.00 hod.

Predveľkonočné upratovanie bude vo štvrtok 28.3.  o 15.00 hod., aby sa to do sv.liturgie stihlo. Pozývame všetkých ochotných prísť pomôcť.

Farské oznamy 17.3.2024

Liturgický program je ako vo Veľkom pôste. Dnes o 15.00 hod. je pôstna večiereň.

V pondelok je aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod. bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej veľkopôstny moleben. Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii bude Moleben k sv. Jozefovi. V stredu a v piatok budú Liturgie vopred posvätených darov. V stredu pred Liturgiou je novéna k MUP. V piatok pred Liturgiou 17.20 je krížová našich detí. V piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude krátka eucharistická adorácia. V sobotu je Lazárová sobota a poobede o 14.00 hod. bude farská krížová cesta na Bukovej hôrke, kto chce ísť a nemá auto, nech sa zapíše na zoznam vzadu a budeme sa snažiť zabezpečiť odvoz pre všetkých. Odchod zo Stropkova od kláštora bude o 13.40 hod.

Na budúcu nedeľu je Kvetná nedeľa,  po každej sv. liturgii bude požehnanie ratolestí a myrovanie. Spoločné spovedanie začne o 15.00 hod. využite prosím možnosť, že budeme viacerí kňazi. Potom už budeme spovedať len my do stredy vrátane.

V piatok 22.3. je aj extrémna krížová cesta, kto má záujem, musí sa do 21.marca zaregistrovať na internete. Začína sa v piatok v rímskokatolíckom kostole sv. omšou o 18.00 hod.

Na nástenke je nový zoznam upratujúcich náš chrám. K predveľkonočnému upratovaniu, ktoré bude v soboty 23.marca a 30. marca pozývame všetkých, aj tí, ktorí nie sú zapísaní na zozname a sú ochotní pomôcť. Zoznam je stále otvorený aj pre nových dobrovoľníkov.

Pripravujeme pamätnú tabuľu pre o. Jozefa Čverčka na našom chráme z príležitosti jubilea Matky ustavičnej pomoci ako aj 75 rokov od posviacky nášho chrámu. Prosíme všetkých, ktorí si na neho ešte dobre pamätajú, aby nám napísali svoje krátke príbehy, či svedectvá o o. Čverčkovi. Možno sa podarí vydať aj nejakú brožúrku o ňom, akýsi druh spomienok a svedectiev.

Pozývame na púť do Medžugoria 26.-31. mája. Išli by sme autobusom s cestovnou kanceláriou Šoltes. Cena je 265 eur. Viac info je na plagáte. Z kláštora by bol sprievodcom našej skupiny o. Pavol Tomko, u ktorého sa aj treba hlásiť na púť.

Farské oznamy 10.3.2024

Liturgický program je ako vo Veľkom pôste. Dnes o 15.00 hod. je pôstna večiereň.

V pondelok je aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod. bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej veľkopôstny moleben. Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii bude Moleben k sv. Jozefovi. V stredu a v piatok budú Liturgie vopred posvätených darov. V stredu pred Liturgiou je novéna k MUP a po sv. liturgii o 20.00 hod. bude Utiereň s celým kánonom sv. Andreja Krétskeho. Patrí to k perlám východnej pôstnej liturgie. Bude to trvať veľmi dlho cca 2,5 hodiny, ale príďte aspoň na chvíľku do chrámu na túto pôstnu liturgiu. Bude treba si priniesť brožúrku Moja modlitba. V piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude krátka eucharistická adorácia. V piatok pred Liturgiou 17.20 je krížová našich miništrantov. V sobotu a nedeľu sv. liturgie ako obvykle.

V piatok 15. marca si ako redemptoristi pripomíname veľkého svätca sv. Klementa Hofbauera.

V sobotu 16. marca po rannej sv. liturgii, ktorá bude o 7.00 hod., bude ešte Akatist k Presv. Bohorodičke, keďže je Akatistová sobota.

V sobotu poobede 15.30 hod je aj futbal pre miništrantov, stretnutie je pri cirkevnej škole.

Dnes je stretnutie záujemcov o synodálnu cestu v našej farnosti o 15.45 hod. v suteréne. Môžeme sa porozprávať o všeobecnej cirkvi, miestnej cirkvi alebo o našej farnosti. Mali by sme vychádzať zo záverečného dokumentu synody z minulého októbra.

Večerné duchovné cvičenia o modlitbe nebudú, keďže sa nikto neprihlásil a o. Metod na týždeň vycestoval na školenie. Zastupuje ho o. Jozef Troja.

Pozývame na púť do Medžugoria 26.-31. mája. Išli by sme autobusom s cestovnou kanceláriou Šoltes. Cena je 265 eur. Viac info je na plagáte. Z kláštora by bol sprievodcom našej skupiny o. Pavol Tomko, u ktorého sa aj treba hlásiť na púť.

Farské oznamy 3.3.2024

Liturgický program je ako vo Veľkom pôste. Dnes o 15.00 hod. je pôstna večiereň.

V pondelok je aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod. bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej veľkopôstny moleben. Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii bude Moleben k sv. Jozefovi. V stredu a v piatok budú Liturgie vopred posvätených darov. V stredu pred Liturgiou je novéna k MUP a v piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude eucharistická adorácia s piesňami s Taize. V piatok pred Liturgiou 17.20 je krížová cesta mládeže, pozývame. V sobotu a nedeľu sv. liturgie ako obvykle. V sobotu máme štvrtú zádušnú sobotu, o 7.00 hod. po zádušnej sv. liturgii budeme brať panychídu s hramotami, ktoré ešte môžete doplniť v sakristii.

V piatok 8.3. bude eucharistická adorácia s piesňami s Taize.

V sobotu 9. marca o 15.00 hod. je stretnutie rodičov s deťmi pripravujúcich sa na sv. prijímanie a prvú sv. spoveď.

Na budúcu nedeľu 10.3. je stretnutie záujemcov o synodálnu cestu v našej farnosti o 15.45 hod. v suteréne. Je potrebné si prečítať záverečný dokument synody z minulého októbra, ktorý je na internete.

V pondelok až piatok 11.-15. marca budú večerné duchovné cvičenia o modlitbe. Vedie ich o. Metod Lukačik, hlási sa u neho. Program večerných duchovných cvičení začína večernou liturgiou od 18.00 hod v chráme a pokračuje prednáškou, osobným rozhovorom a spoločnou modlitbou v kláštore asi do 21.30 hod. Príspevok je dobrovoľný.

V piatok odišla do večnosti p. Mária Buraková. V pondelok o 10.00 hod. bude pohrebná sv. liturgia v chráme a po nej o 11.00 hod. pohrebné obrady v Dome nádeje.

Farské oznamy 25.02.2024

Dnes je februárová zbierka na náš chrám.

Liturgický program je ako vo Veľkom pôste. Dnes o 15.00 hod. nie je pôstna večiereň, ale stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod. v našom chráme.

V pondelok je aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod. bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej veľkopôstny moleben. Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii bude Moleben k bl. Metodovi. V stredu a v piatok budú Liturgie vopred posvätených darov. V stredu pred Liturgiou je novéna k MUP a v piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude krátka adorácia. V piatok pred Liturgiou 17.20 je krížová. V sobotu a nedeľu sv. liturgie ako obvykle. V sobotu máme tretiu zádušnú sobotu, ráno po zádušnej sv. liturgii budeme brať panychídu s hramotami, ktoré ešte môžete doplniť v sakristii.

V nedeľu 3. marca večer o 18.00 hod. spieva počas sv. liturgie náš zbor sv. Cyrila a Metoda. Pozývame do zboru aj nových členov, ktorí by chceli takto slúžiť Bohu a farnosti.

Máme prvopiatkový týždeň, spovedáme počas sv. liturgií. Chorých v piatok dopoludnia.

Na budúci víkend začína pôstna duchovná obnova v kláštore, ešte sa môžete prihlásiť u o. Pavla. V polovici marca budú večerné duchovné cvičenia o modlitbe. Program večerných duchovných cvičení začína večernou liturgiou od 18.00 hod a pokračuje prednáškou, osobným rozhovorom a spoločnou modlitbou v kláštore asi do 21.30 hod.

Štvrtok 22. februára odišla k nebeskému Otcovi zaopatrená sviatosťami p. Mária Dovičáková. Pohreb je dnes o 13.30 hod v Dome nádeje.

V sobotu 2. marca bude vysvätený v Litomeřiciach za biskupa P. Stanislav Přibyl, redemptorista, kedysi bol pražský provinciál redemptoristov.

Farské oznamy 18.2.2024

Dnes je jarná zbierka na charitu.

Liturgický program je ako vo Veľkom pôste. Dnes o 15.00 hod. je pôstna večiereň.

V pondelok je aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod. bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej časť veľkopôstny moleben. Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii časť Akatistu požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii bude Moleben k bl. Metodovi. V stredu a v piatok budú Liturgie vopred posvätených darov. V stredu pre liturgiou je novéna k MUP a v piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude krátka adorácia. V piatok pred liturgiou 17.20 je krížová. V sobotu a nedeľu liturgie ako obvykle. V sobotu 24.2. bude ráno zádušná sv. liturgia s hramotami, ešte môžete dať zapísať svojich zosnulých na hramoty, rodinu a mená. Na budúcu nedeľu je stretnutie Arcibratstva sv. ruženca o 15.00 hod. v našom chráme.

V našej farnosti počas Veľkého pôstu sú aliturgické dni v pondelok, stredu a v piatok. Sú to dni, kedy sa neslávi svätá Božská liturgia, lebo ona má slávnostný charakter. Eucharistia je vzkriesený Kristus uprostred Božieho ľudu. Veľký pôst je cesta, kráčanie v ústrety Vzkriesenému. Bez správneho chápania Božskej liturgie nemožno správne pochopiť ani obdobie veľkého pôstu, a aliturgické dni. Je potrebné postupné znovuzavedenie týchto dní ako vzácneho pokladu vlastnej tradície a času modlitby a pokánia.

V sobotu poobede 15.30 hod je aj futbal pre miništrantov, stretnutie je pri cirkevnej škole.

Pozývame na pôstnu duchovnú obnovu v kláštore 1.-3. marca, ktorú povedie ju o. Pavol Tomko, môžete sa hlásiť priamo u neho.

S požehnaním nášho otca arcibiskupa a metropolitu Jonáša začíname ďalšiu etapu synodálnej cesty Prešovskej archieparchie. Počas nej sme opäť pozvaní k pokračovaniu v modlitbe a rozlišovaní v našich farnostiach a spoločenstvách. Základom pre spoločné rozlišovanie je Súhrnná správa z prvého zasadania 16. riadneho všeobecného zhromaždenia Synody biskupov, ktoré sa uskutočnilo v Ríme v dňoch 4. – 29. októbra 2023. Súhrnnú správu čítajme v otvorenosti na hlas Svätého Ducha a na to, čo najviac rezonuje s našou situáciou. Prvé takéto stretnutie pre záujemcov bude 10. marca 2024. Dovtedy si treba prečítať koncový dokument.

Počas Veľkého pôstu pozývame mužov na týždenné nedeľné stretnutia v kláštore a spoločné mužské prežívanie tohto intenzívneho času pokánia a pôstu. Druhé stretnutie bude dnes o 19.15 hod. v kláštore.

Na budúcu nedeľu je zbierka na náš chrám.

Farské oznamy 11.2.2024

Dnes zbierka na podporný fond.

Liturgický program bude tento týždeň iný a pestrý, lebo nielen začíname Veľký pôst, ale budeme sláviť aj Národný týždeň manželstva, aby sme podporili a pomohli kresťanským manželom prežívať ich povolanie v manželstve.

Dnes o 15.00 hod. je pôstna večiereň so vzájomným zmierením. Po nej asi o 15.30 hod. pozývame manželov do kláštora na prednášku manželov Lukačovcov: „Potrebné vitamíny pre vzťah“ s následnou diskusiou. Vstup voľný.

V pondelok je nielen prísny pôst (ďalej to bližšie vysvetlím), ale aj plne aliturgický deň. Ráno o 7.00 hod bude utiereň a večer o 18.00 večiereň a po nej časť Kajúceho kánona sv. Andreja Krétskeho. Je potrebné si priniesť brožúrky Moja modlitba. Knihy na utierne i večierne budú v cerkvi k dispozícii.

Utorok a štvrtok sv. liturgie ako obvykle ráno 6.30 a večer 18.00 hod. V utorok bude po večernej sv. liturgii aj Akatist požehnania rodín. Vo štvrtok po večernej sv. liturgii budú kňazské žehnajúce modlitby, zvlášť pre manželov. V stredu a v piatok budú liturgie vopred posvätených darov. V Stredu pre liturgiou bude novéna k MUP, keďže prežívame 100 rokov jej verejnej úcty. Po liturgii pozývame manželov na filmový večer. A v piatok po Liturgii vopred posvätených darov bude adorácia pre manželov a za manželov. V piatok pred Liturgiou 17.20 je krížová cesta rodín. A v sobotu po večernej sv. liturgii pozývame manželov na manželský večer spojený s manželským dialógom hravou formou. Program Národného týždňa manželstva v našej farnosti je vo vitrínke ako aj na internete.

Počas tohto Veľkého pôstu budeme mať aj aliturgické dni a to v pondelok, stredu a v piatok. Jednou zo základných charakteristík Veľkej štyridsiatnice v byzantskej tradícii sú aliturgické dni. Sú to dni, kedy sa neslávi Božská liturgia. V minulosti boli aliturgické dni pre rozličné okolnosti zanedbávané. Ich dôležitosť a pozvanie k ich znovuobjaveniu zdôrazňujú viaceré dokumenty učiteľského úradu Cirkvi ako aj naši pastieri biskupi. K všeobecnému praktizovaniu aliturgických dní na území prešovskej archieparchie sa dopracujeme postupne. Treba už začať robiť prvé kroky. K zavedeniu aliturgických dní nás pozýva aj nový arcibiskup a metropolita Jonáš, keď nám poslal toto pastoračno-liturgické usmernenie.

Pripomenutie Pôstnej disciplíny Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku V pondelok je začiatok Svätej štyridsiatnice a je zdržanlivosť a pôst zároveň, čo znamená zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec spojená s pôstom. Tak ako aj na Veľký piatok. Zdržanlivosť znamená nejesť vymenované pokrmy, a to vrátane jedál, ktoré ich obsahujú. Zdržanlivosť zaväzuje od 7. roka veku do smrti. Zdržanlivosť od mäsa je vo Veľkom pôste aj v stredy počas Štyridsiatnice, nielen piatky. Pôst znamená nejesť; ale pripúšťa sa najviac dvakrát za deň malé občerstvenie (trocha jedla) a najviac raz za deň sa najesť dosýta, najlepšie po večernej bohoslužbe, respektíve po 15. hodine. Pôst zaväzuje od 14. do 60. roka veku. Sú však aj výnimky: Pôst a zdržanlivosť nezaväzujú chorých ľudí, tehotné a dojčiace ženy, ďaleko cestujúcich (myslí sa aspoň 4 hodiny cesty), ťažko pracujúcich a spoločne sa stravujúcich (ak nemajú možnosť výberu). Zakázaný čas: zaväzuje iba počas celej Štyridsiatnice a znamená zákaz hlučných zábav (napríklad diskoték) a obmedzenie takých televíznych programov, počítačových hier, internetových stránok a podobne, ktoré narúšajú kajúci charakter daného obdobia.

Víkend 1-3. marca robíme pôstnu duchovnú obnovu v kláštore. Vedie ju o. Pavol Tomko, takže hlásiť sa môžete u neho priamo. Je to výborný prostriedok na lepšie prežívanie Veľkého pôstu.

V piatok o 19.30 hod. je stretnutie kantorov v kláštore. V sobotu v chráme o 15.00 hod. je stretnutie rodičov a detí pripravujúcich sa na slávnostné sv. prijímanie.

Vzadu sú naše knihy z Vydavateľstva Misionár ako aj ikona MUP. Môžete si ich zakúpiť.

Prežívame výročie 100 rokov verejnej úcty k ikone MUP. Môžete si ju osobitne uctiť týždennou návštevou putovnej ikony MUP vo vašej rodine. Zapisuje sa v sakristii, február a marec je už obsadený. Pozývame aj na ustavičnú novénu k MUP, ktoré sú každú stredu v našej cerkvi.

Môžete nás podporiť svojimi 2% z daní, tlačivá sú vzadu.

Počas Veľkého pôstu pozývame mužov na týždenné nedeľné stretnutia v kláštore a spoločné mužské prežívanie tohto intenzívneho času pokánia a pôstu. Prvé stretnutie bude dnes o 19.15 hod. v kláštore. Pôjde o 8 spoločných stretnutí a 40 dní asketického úsilia, ktoré majú posilniť mužskú identitu a spiritualitu, voviesť do sveta Biblie a modlitby. Ste srdečne pozvaní!

Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty – Stropkov, Vás pozýva dňa: 22. 3. 2024, na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastníci rozjímajú pri 14tich zastaveniach. Extrémna Krížová Cesta sa začína večernou svätou omšou o 18:00 hodine v Stropkove, v rímskokatolíckom kostole.Tohto roku sa uskutoční v našom okrese po prvýkrát. Celkovo sa na Slovensku koná už na 22 trasách.Cieľom je siahnuť na dno svojich síl a zažiť Božiu prítomnosť. V Extrémnej Krížovej Ceste, ide o prekonanie vlastnej komfortnej zóny a odhodlanie prijať ťažkú výzvu a byť tu pre druhých. Má povzbudiť ľudí k zmene svojho doterajšieho spôsobu života. Registračný link, ako aj všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke: www.ekc.sk ako aj na facebookovej stránke: Extrémna Krížová Cesta – Slovensko a Extrémna Krížová Cesta – Stropkov

Správca gréckokatolíckej farnosti Pakostov o. Maroš Sejka nás žiada o finančnú pomoc pre chrámy v Pakostove a Ruskej Kajni, lebo ich chcú opravovať po minuloročnom zemetrasení. Na nástenke je plagát, ako ich môžete podporiť.

Na budúcu nedeľu je prvá zbierka na charitu.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services