Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 14.11.2021

Teraz po sv. liturgii je zbierka na Seminár. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. O 19 00 hod. je druhé stretnutie s rodičmi, ktorých deti sa pripravujú na prvú sv. spoveď a Eucharistiu po prvej sv. spovedi v školskom roku 2021/2022 v suteréne nášho chrámu.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase, pre režim základ.

Od pondelka 15. novembra začína 40 – dňový pôst pred sviatkom Narodenia Pána tzv. Filipovka.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi

V piatok o 17 30 hod sa pomodlime moleben pred Narodením Ježiša Krista. (potrebná je brožúrka Christos Raždajetsja). Večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota po rannej sv. liturgii sa pomodlime moleben k sv. Jozefovi a večer sv. liturgia bude o 18 00 hod s platnosťou na nedeľu.
Na budúcu nedeľu je sviatok Krista Kráľa a sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu. sv. liturgie dopoludnia o 8 00 hod. (slovenská), pre zaočkovaných. o 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) pre OTP. a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi pre zaočkovaných. Po tejto sv. liturgii bude modlitba požehnania deti. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. pre režim základ. Po všetkých sv. liturgiách bude myrovanie.

K verejným bohoslužbám je k dispozícii aj suterén nášho chrámu pre režim základ.

Oznam: Kto ma záujem o časopis SLOVO na rok 2022 je potrebné si ho objednať v sakristii do 20.11.2022. Cena je 17,00 €,-

OZNAM: Kto by mal záujem o zdokonalenie sa v liturgickom speve, pozývame v sobotu 20.11.2021 o 14 00 hod. do nášho chrámu. Možno sa v niekom prebudí túžba slúžiť v našej farnosti ako budúci kantor. Pozývame tých, ktorí majú o liturgický spev vážny záujem. Tento spev bude viesť o. Jozef Troja.

Drahí bratia a sestry, milí veriaci. Voľby kurátorského zboru.

Dnes po sv. liturgiách si budete môcť od kurátorov, ktorí budú stáť pri chrámových dverách, zobrať volebný lístok z 20 kandidátmi do nového kurátorského zboru. Z týchto kandidátov treba vybrať a zakrúžkovať 15 kandidátov. Kto by si z nejakých príčin nemohol dnes zobrať volebný lístok, môže si ho vyzdvihnúť počas týždňa u správcu farnosti. Volebné lístky môžete vhadzovať do krabice s označením kurátorský zbor, ktorá je umiestnená na stolíku v zadnej časti chrámu a to do nedele 5.12.2021.
Právo voliť členov kurátorského zboru má každý veriaci farnosti, ktorý dosiahol osemnásty rok svojho života.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár