Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 26.06.2022

Teraz po sv. liturgii je zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Na 15 00 hod pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahí bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

O 19 00 hod. bude v kláštore stretnutie kurátorov.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu máme prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla – sv. liturgie budú – ráno o 8 00 hod. poobede o 16 00 hod. o 17 45 hod. bude Novéna k MUP a o 18 00 hod. sv. liturgia. Pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.

Štvrtok a piatok bude Duchovná obnova ktorú povedie o. Ondrej Pacák CSsR,

ŠTVRTOK 6 30 hod. sv. liturgia a po sv. liturgii časť Akatistu k MUP. 17 30 hod. Druhá časť Akatistu k MUP, 18 00 hod. sv. liturgia.

PIATOK 6 30 hod. sv. liturgia, po sv. liturgii Eucharistická pobožnosť. 17 30 hod. Moleben k Srdcu Ježišovmu. 18 00 hod. sv liturgia, po sv. liturgii krátka adorácia.

Tento týždeň je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod a piatok chorých od 8 00 hod.

V sobotu ráno sv. liturgia nebude. Večer začíname odpustovú slávnosť, 17 00 hod. Veľká večiereň. 18 00 hod. Archijerejská svätá liturgia 19 30 hod. Akatist k MUP. 20 00 hod. Adorácia.

V nedeľu program odpustovej slávnosti: sv. liturgia dopoludnia 8 00 hod. (slovenská), + myrovanie 10 00 hod. Archijerejská svätá liturgia (cirkevnoslovanská) + myrovanie + obchod okolo chrámu. Večer sv. liturgia nebude

UTOROK 05.07.2022 je chrámový sviatok sv. Cyrila a Metoda – sv. liturgie budú – ráno 8 00 hod. svätá liturgia, cirkevnoslovanská a o 10 00 hod. sv. liturgia, slovenská a o 15 00 hod. Farský deň s Redemptoristami. Večer sv. liturgia nebude.

Farský deň s redemptoristami čo náš čaká? – zábavné súťaže a atrakcie pre deti, – zábavné aktivity pre dospelých, – príprava guľáša, -opekača, – spoločné posedenie. Šikovné gazdinky ak chcú môžu pripraviť chutné dobroty.
Srdečne pozývame všetkých veriacich, rodiny, zvlášť deti na tento farský deň, ktorý začneme o 15 00 hod. v našom chráme modlitbou akatistu požehnania rodín. Príďte sa s nami stretnúť!

Program našej odpustovej slávnosti je na nástenke pred chrámom.

Poďakovanie: Chceme sa srdečne poďakovať veriacim, ktorí pomáhali pri skrášľovaní areálu okolo chrámu a kláštora pred odpustovou slávnosťou. Srdečné Pán Boh zaplať za vašu pomoc.

Ohlášky:
Danel Hic bývajúci v Stropkove a Zuzana Rusinková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.
Ing. Richard Skasko bývajúci v Stropkove a Mgr. Veronika Prusaková bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.
Jakub Antoník bývajúci v Stropkove a Viktória Lehocká bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x
Marián Dolutovský bývajúci v Stropkov – Sitník a Veronika Marčišinová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x
Radko Homza bývajúci v Stropkove a Dominika Zajarošová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 2x

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pári nemohli uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Článok napísal Metod Lukačik

Napísať komentár