Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 20.9.2020

Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 17 25 hod. Večerná sv. liturgia bude o 1800 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 800 hod. (slovenská), o 930 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 1800 hod. Pri všetkých sv. liturgiách  bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci.

Na budúcu nedeľu pozývame deti na nácvik spevu o 10 30 hod. 

Oznam: Stretnutie členov Arcibratstva Sv. Ruženca bude na budúcu nedeľu 27.09.2020 o 15 00 hod. Pozývame aj všetkých Vás drahý bratia a sestry na modlitebné stretnutie.

Oznam: Kto ma záujem o stolový gréckokatolícky kalendár na rok 2021, môže si ho zakúpiť. Cena je 2,00 €,-

Ohlášky:

Frederik Varga bývajúci v StropkoveMichaela Marčišinová bývajúca v Stropkove. Ohlasujú sa po 3x.

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tieto pár nemohl uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Zbierka k Božiemu hrobu, činila 426,50,- €

Úprimné Pán Boh zaplať!

Článok napísal Metod Lukačik