Liturgický program v priebehu týždňa

SLÁVA ISUSU CHRISTU!

Oznamy Stropkov 15.03.2020

V nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) 15. marca 2020 o 10:00 bude RTVS vysielať priamy prenos slovenskej archijerejskej svätej liturgie sv. Bazila Veľkého z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorej hlavným slúžiacim bude prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Svätá liturgia bude bez prítomnosti veriacich, iba s najnutnejšou účasťou kňazov, asistencie a spevákov. Tento priamy prenos bol už dlhodobo plánovaný a ponúkame ho spolu s RTVS obzvlášť v tejto situácii. 

Pre tých, ktorí túžia po užšom spoločenstve s Bohom, ponúka Cirkev možnosť duchovného prijímania Ježiša Krista. Duchovné prijímanie sa vzťahuje na ľudí v stave milosti, ktorí z dôvodu fyzickej prekážky (choroba a rôzne iné závažné príčiny – teda napr. aj súčasný zákaz verejných bohoslužieb) nemôžu prijímať Eucharistiu. Preto osoba, ktorá je správne disponovaná k svätému prijímaniu a za normálnych okolností by k nemu pristúpila fyzicky, prijíma duchovne, ale nie sviatostne, keď urobí úkon duchovného prijímania. Je pravda, že to nie je plnohodnotná náhrada riadneho svätého prijímania, ale v momentálnej situácii je to jeden z prostriedkov byť v kontakte s Bohom.

USMERNENIE AKO PREŽÍVAŤ DUCHOVNÝ ŽIVOT V RODINE, KEĎ JE NEMOŽNÉ BYŤ ÚČASTNÝ NA SV. LITURGII

Veriacich pozývame k osobnej a spoločnej rodinnej modlitbe hodiniek (časov), ale aj večierne prípadne utierne z modlitebných kníh alebo prostredníctvom webstránky casosolov.sk alebo mobilnej aplikácie casoslov.sk.

Využime tento čas v našich rodinách, ktoré sú domácimi cirkvami, na spoločnú modlitbu s Božím slovom, čítanie Svätého písma, spoločnú modlitbu žalmov, svätého ruženca, ale aj na spoločné rozhovory s deťmi o viere a Cirkvi, aby sme takouto formou mohli Krista prijímať duchovne.

Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na svätej liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. V nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) a nasledujúci týždeň odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku. Aj pri iných spoločných rodinných modlitbách možno mať vystavený kríž a zapálenú sviečku.

!!!! OZNAM !!!

Aby ste aj v tomto náročnom čase mohli čerpať silu z modlitby a blízkosti Ježiša Krista, náš chrám bude sprístupnený k súkromnej a individuálnej modlitbe naďalej od 8:00-20:00 hod.

Ak by sa niekto chcel vyspovedať, nech sa kontaktuje v kláštore.

  • Intencie daného dňa budú odslúžené neverejne!!!
Článok napísal Metod Lukačik