CCEO  –    KÓDEX  KÁNONOV  VÝCHODNÝCH  CIRKVÍ

Kán. 403 – § 1.

Pri zachovaní práva a povinnosti všade zachovávať vlastný obrad laici majú právo

aktívne sa zúčastňovať liturgických slávení

ktorejkoľvek cirkvi sui iuris, podľa predpisov liturgických kníh.

§ 2.

Ak to vyžadujú potreby Cirkvi alebo skutočný osoh a chýbajú posvätní služobníci,

môžu byť podľa normy práva laikom zverené niektoré

funkcie posvätných služobníkov.

Kán. 409 – § 1.

Laici, ktorí sa natrvalo alebo na čas oddávajú zvláštnej službe Cirkvi,

majú záväzok nadobudnúť si primeranú formáciu, vyžadovanú na náležité plnenie svojej úlohy

a túto úlohu plniť svedomite, horlivo a usilovne.

Stretnutia:

Každý prvý štvrtok v mesiaci po novene k Matke Ustavičnej pomoci a liturgii od xx.00 h. v priestoroch gréckokatolícého chrámu CM