Gréckokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda Stropkov

Autor Jozef Vojtila

Veľkonočné sviatky

Veľkonočné sviatky v Prešovskej archieparchii

 Drahí bratia a sestry, na základe mimoriadnej situácie v našej krajine, ktorá naďalej trvá, ako aj predĺženia zákazu verejných bohoslužieb aj počas Veľkonočných sviatkov (Slovenskí biskupi rozhodli o predĺžení trvania opatrení až do odvolania: link), vám ponúkame niekoľko usmernení o slávení Paschy:

 1. SVIATKY PASCHY BUDÚ KŇAZI SLÁVIŤ IBA VO FARSKÝCH CHRÁMOCH, A TO BEZ ÚČASTI VERIACICH A ZA ZATVORENÝMI DVERAMI.Kňazi dostali bližšie usmernenia a o programe neverejných bohoslužieb v jednotlivých farnostiach vás budú vhodným spôsobom informovať, aby ste sa s nimi mohli duchovne zjednotiť vo vašich rodinách (v domoch/bytoch). Tieto usmernenia sú v súlade s dokumentom Kongregácie pre východné cirkvi Inštrukcie o paschálnych sláveniach vo východných katolíckych cirkvách (ďalej len Inštrukcie link).
 2. Posvätenie ratolestí (bahniatok) nebude formou, na akú sme zvyknutí (bolo by nebezpečenstvo zhromaždenia väčšieho počtu ľudí). Kňaz sa v chráme za zatvorenými dverami pomodlí celú modlitbu požehnania ratolestí (bahniatok) s úmyslom a požehnaním pre celú farnosť. Doma si môžete prečítať evanjelium z Kvetnej nedele Jn 12, 1 – 18 (alebo Jn 12, 12 – 18). Zároveň v tomto výnimočnom prípade je možné, že napr. otec rodiny alebo najstarší v rodine (rodina ako domáca cirkev) vyslovujúc slová „V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“pokropí svätenou vodou ratolesti (bahniatka), ale nie je to nutné.
 3. Veľký piatok: Večiereň s uložením plaščenice do hrobubude bez sprievodu s plaščenicou okolo chrámu z dôvodu nebezpečenstva zhromaždenia väčšieho počtu ľudí (Inštrukcia: „Nech sa tiež vynechajú tie časti slávení, ktoré sú spojené s určitým obradom mimo chrámu.“). Zároveň aj Boží hrob bude v zatvorenom chráme bez toho, aby si veriaci prichádzali uctiť Ježiša Krista na plaščenici. (Veriaci si môžu uctiť Ježiša Krista napr. úklonom pred ikonou doma v rámci spoločnej rodinnej modlitby.)
 4. Veľká nedeľa Paschy:Voskresná utiereň bude bez sprievodu okolo chrámu.
 5. Posvätenie veľkonočných pokrmov nebude formou, na akú sme zvyknutí(bolo by nebezpečenstvo zhromaždenia väčšieho počtu ľudí).
  Kňaz sa v chráme za zatvorenými dverami pomodlí celú modlitbu požehnania veľkonočných pokrmov s úmyslom a požehnaním pre celú farnosť. Odporúčame veriacim, aby sa pred požitím veľkonočných jedál spoločne v rodine pomodlili, tak ako to majú vo zvyku. V tomto prípade je najvhodnejšie zaspievať predovšetkým tropár Christos voskrese, prípadne aj prečítať jedno z veľkonočných evanjelií (Mt 28, 1 – 10, Mk 16, 1 – 8, Lk 24, 1 – 12, Jn 20, 1 – 8) alebo prológ Jánovho evanjelia Jn 1, 1 – 17. Zároveň v tomto výnimočnom prípade je možné, že napr. otec rodiny alebo najstarší v rodine (rodina ako domáca cirkev) vyslovujúc slová „V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ pokropí svätenou vodou pokrmy, ale nie je to nutné. V tejto situácii je vhodné pripomenúť, že aj keď je svätenina posvätenia veľkonočných pokrmov veľmi hodnotná, potrebná a aj veľmi pekná a typická pre našu cirkev, predsa to nie je najdôležitejšia duchovná súčasť veľkonočného slávenia. 
 6. Chceme upriamiť vašu pozornosť na odporúčania z Inštrukcií:„V noc Paschy (vložená poznámka: v našich podmienkach väčšinou v nedeľu skoro ráno) možno vyzvať rodiny, ak je to možné prostredníctvom slávnostného hlaholu zvonov, aby sa zišli na čítanie evanjelia o vzkriesení, a aby zapálili svetlo [sviece] a zaspievali niektoré tropáre alebo spevy vlastné ich tradícii, ktoré veriaci často vedia naspamäť.“ Teda rodina sa môže duchovne zjednotiť vo svojom dome/byte s kňazom, ktorý je v chráme a pomodliť sa, prípadne aj spievať napr. voskresnú utiereň alebo niektoré jej časti a pod.
 7. Zároveň ponúkame obzvlášť tieto odporúčania z Inštrukcií:„Nech sa pripomína veriacim, aká hodnotná je osobná modlitba i modlitba v kruhu rodiny, ktorá je opravdivou modlitbou Cirkvi a ktorá je v súčasnej situácii dôležitým prostriedkom na odovzdávanie viery, i jej obsahov a určitých modlitieb medzi jednotlivými generáciami. Treba tiež pripraviť a rozšíriť cez prostriedky spoločenskej komunikácie také materiály, ktoré by pomohli dospelým vysvetliť v rodine a zvlášť malým deťom, mystagógiu obradov, ktoré by sa za normálnych okolností slávili v chráme za prítomnosti zhromaždenia.“
  „Bohatstvo paschálnych slávení, počnúc od Kvetnej nedele po Nedeľu Paschy, možno zvýrazniť odporúčaním, aby sa veriaci pomodlili niektoré časti doma a v rodinách, s pomocou príručných materiálov, ktoré sa zvyčajne každý rok dávajú k dispozícii v miestom spoločenstve.“
  Veríme, že mnohí máte doma modlitebné knihy, prípadne aj samostatné texty k sviatkom Paschy, prípadne máte prístup k webstránke sk alebo mobilnej aplikácii casoslov.sk. Plánujeme ešte dať na oficiálnu stránku www.grkatpo.sk niektoré texty.
 8. V rodinách môžete pri spoločných modlitbách využiť modlitebné knihy a zborníky, Sväté písmo Starého a Nového zákona, o to viac, keď si uvedomíme, že je Rok Božieho slova, ikony, Svätý kríž, zapálenú sviecu, ratolesti (bahniatka), plaščenicu (podľa možnosti), košík s veľkonočnými pokrmami a pod. Toto všetko vám môže pomôcť vytvoriť doma slávnostnú atmosféru pri rodinnom slávení.
 9. Svetlý pondelok: Svätá liturgia bude bez sprievodu okolo chrámu.
 10. Pozývame vás byť účastnými na bohoslužbách prostredníctvom ich sledovania cez internet a v ďalších médiách, hlavne logos.tvwww.zemplin.tv, TV Lux, Rádio Lumen, RTVS a iné.

 

Liturgický program v priebehu týždňa

SLÁVA ISUSU CHRISTU!

Oznamy Stropkov 29.03.2020

VEĽKÉ SPOVEDANIE PRED SVIATKAMI PASCHY

Milovaní veriaci, chceme vás informovať, že tohto roku sa v dôsledku šírenia koronavírusu NEBUDE KONAŤ HROMADNÉ SPOVEDANIE PRED SVIATKAMI PASCHY. Kto by sa však chcel pred sviatkami vyspovedať, je potrebné sa telefonicky dohodnúť s kňazom na čase svätej spovede.

 1. Jozef Vojtila CSsR: 090 4986 456 
 2. Miroslav Liška CSsR: 0903 493 374
 3. Jozef Jurčenko CSsR: 0902 474 816
 4. Cyril Bučko CSsR: 0949 327 309
 5. Pavol Tomko CSsR: 0911 912 687
 6. Jozef Troja CSsR: 0908 146 737

Chceme vás však poprosiť, aby ste využili možnosť sviatosti zmierenia IBA VO VÝNIMOČNOM PRÍPADE, aby ste chránili seba aj nás a aby sme dbali aj na nariadenia štátu o obmedzení pohybu osôb a spoločného kontaktu. Za výnimočný prípad považujte najmä to, ak ste neboli na svätej spovedi veľmi dlhú dobu a viete, že ste spáchali ťažký hriech, z ktorého by ste sa chceli vyspovedať – ale aj tu je ponuka vzbudiť si dokonalú ľútosť, ktorá odpúšťa aj ťažké hriechy. Ak sa však spovedáte pravidelne (na prvý piatok a pod.) a nevnímate, žeby ste mali na duši ťažký hriech, využite, prosím, možnosť vzbudiť si dokonalú ľútosť.

 !!! Veriacich starších ako 65 rokov, alebo ľudí s podlomeným zdravím prosíme, aby v záujme ochrany svojho zdravia na svätú spoveď nešli, ale vzbudili si dokonalú ľútosť nad hriechmi, ktorá odpúšťa aj ťažké hriechy !!!

Tiež prosíme, aby na svätú spoveď nešli tí, ktorí sú chorí na rôzne respiračné ochorenia, aj keď nie na Covid- 19, ďalej tých, ktorí vo svojom svedomí vnímajú zdravotné nebezpečenstvo sa teraz spovedať a tiež tých, ktorí sú v povinnej karanténe, alebo majú podozrenie, že boli v kontakte s nakazenou osobou. Rovnako aj vy si môžete vzbudiť dokonalú ľútosť nad hriechmi. Čo najskôr ako to okolnosti dovolia budeme spoločne spovedať tých, ktorí sa pred veľkonočnými sviatkami spovedať nemohli. 

AKO SI VZBUDIŤ DOKONALÚ ĽÚTOSŤ? 

Najprv si urobíš spytovanie svedomia – podobne, ako keď sa pripravuješ na svätú spoveď – a potom úprimne oľutuješ všetky svoje hriechy s úmyslom (ten je veľmi dôležitý) mať na zreteli nekonečnú Božiu lásku, ktorá je hlavným motívom tvojej ľútosti. Na prvom mieste teda ľutujem preto, že Boh, ktorého milujem, ma ako prvý nekonečne miluje a ja som páchal hriechy – a teda som tým zarmútil milovanú osobu. Teda HLAVNÝM DôVODOM ĽÚTOSTI NEBUDE STRACH Z VEČNÉHO ZATRATENIA A INÝCH TRESTOV, KTORÉ HROZIA HRIEŠNIKOVI – LEBO TO JE NEDOKONALÁ ĽÚTOSŤ, ALE NA PRVOM MIESTE JE ĽÚTOSŤ, KTORÁ JE OVOCÍM LÁSKY, KTOREJ JE ĽÚTO, ŽE ZARMÚTILA A UBLÍŽILA OSOBE, KTORÚ MILUJE – TEDA BOHU.

!!! Dokonalá ľútosť v sebe obsahuje aj pevné predsavzatie ísť na svätú spoveď hneď ako to bude možné a vyspovedať sa zo všetkých ťažkých hriechov, ktoré by človek vyznal, ak by na svätú spoveď mohol ísť. !!!

Aby ste aj v tomto náročnom čase mohli čerpať silu z modlitby a blízkosti Ježiša Krista, náš chrám bude sprístupnený k súkromnej a individuálnej modlitbe naďalej od 8:00-20:00 hod.               

Intencie daného dňa budú odslúžené neverejne!!!  Tešíme sa na chvíľu, kedy sa budeme môcť s vami stretnúť na spoločných sláveniach v našom chráme.

Liturgický program v priebehu týždňa

SLÁVA ISUSU CHRISTU!

Oznamy Stropkov 22.03.2020

BOHOSLUŽBY SA BUDÚ SLÁVIŤ BEZ VEREJNOSTI AŽ DO 31. MARCA

Bratislava,  20. marec (TSKE) Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až  do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska  kvôli šíreniu ochorenia COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020. Biskupi na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej liturgii a bohoslužbách.  Píše sa to v stanovisku KBS, ktoré vám prinášame v plnom znení.                                           

“Konferencia biskupov Slovenska na základe rozhodnutia o zákaze  verejných zhromaždení z dôvodu ohrozenia epidémiou koronavírusu dňa 10.  marca 2020 súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb s platnosťou od  10. marca do 23. marca 2020.
Vo vedomí zodpovednosti za zdravie veriacich a na základe odporúčaní  Úradu verejného zdravotníctva i na základe stanoviska Igora Matoviča,  povereného zostavením vlády, stanovujeme, aby sa verejné bohoslužby  nekonali v katolíckych kostoloch až do 31. marca 2020.
Z tohto rozhodnutia vyplýva, že diecézni biskupi slovenských katolíckych  diecéz dišpenzujú svojich veriacich v uvedenom období – od 10. marca 2020 do 31. marca 2020 – od účasti na nedeľnej svätej omši. V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu (porov. č.  2183) a kódexu (porov. kán. 1248 § 2), ktoré stanovujú, že v prípade,  keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe  čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb  či už osobne alebo v rodine. Existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu.
Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť  si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou  činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi.
“Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc  a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o  nich starajú, a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!”  

!!!! OZNAM !!!

Aby ste aj v tomto náročnom čase mohli čerpať silu z modlitby a blízkosti Ježiša Krista, náš chrám bude sprístupnený k súkromnej a individuálnej modlitbe naďalej od 8:00-20:00 hod.

Ak by sa niekto chcel vyspovedať, nech sa kontaktuje v kláštore.                  

Intencie daného dňa budú odslúžené neverejne!!!  Tešíme sa na chvíľu, kedy sa budeme môcť s vami stretnúť na spoločných sláveniach v našom chráme.

Liturgický program v priebehu týždňa

SLÁVA ISUSU CHRISTU!

Oznamy Stropkov 15.03.2020

V nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) 15. marca 2020 o 10:00 bude RTVS vysielať priamy prenos slovenskej archijerejskej svätej liturgie sv. Bazila Veľkého z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorej hlavným slúžiacim bude prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Svätá liturgia bude bez prítomnosti veriacich, iba s najnutnejšou účasťou kňazov, asistencie a spevákov. Tento priamy prenos bol už dlhodobo plánovaný a ponúkame ho spolu s RTVS obzvlášť v tejto situácii. 

Pre tých, ktorí túžia po užšom spoločenstve s Bohom, ponúka Cirkev možnosť duchovného prijímania Ježiša Krista. Duchovné prijímanie sa vzťahuje na ľudí v stave milosti, ktorí z dôvodu fyzickej prekážky (choroba a rôzne iné závažné príčiny – teda napr. aj súčasný zákaz verejných bohoslužieb) nemôžu prijímať Eucharistiu. Preto osoba, ktorá je správne disponovaná k svätému prijímaniu a za normálnych okolností by k nemu pristúpila fyzicky, prijíma duchovne, ale nie sviatostne, keď urobí úkon duchovného prijímania. Je pravda, že to nie je plnohodnotná náhrada riadneho svätého prijímania, ale v momentálnej situácii je to jeden z prostriedkov byť v kontakte s Bohom.

USMERNENIE AKO PREŽÍVAŤ DUCHOVNÝ ŽIVOT V RODINE, KEĎ JE NEMOŽNÉ BYŤ ÚČASTNÝ NA SV. LITURGII

Veriacich pozývame k osobnej a spoločnej rodinnej modlitbe hodiniek (časov), ale aj večierne prípadne utierne z modlitebných kníh alebo prostredníctvom webstránky casosolov.sk alebo mobilnej aplikácie casoslov.sk.

Využime tento čas v našich rodinách, ktoré sú domácimi cirkvami, na spoločnú modlitbu s Božím slovom, čítanie Svätého písma, spoločnú modlitbu žalmov, svätého ruženca, ale aj na spoločné rozhovory s deťmi o viere a Cirkvi, aby sme takouto formou mohli Krista prijímať duchovne.

Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na svätej liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. V nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) a nasledujúci týždeň odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku. Aj pri iných spoločných rodinných modlitbách možno mať vystavený kríž a zapálenú sviečku.

!!!! OZNAM !!!

Aby ste aj v tomto náročnom čase mohli čerpať silu z modlitby a blízkosti Ježiša Krista, náš chrám bude sprístupnený k súkromnej a individuálnej modlitbe naďalej od 8:00-20:00 hod.

Ak by sa niekto chcel vyspovedať, nech sa kontaktuje v kláštore.

 • Intencie daného dňa budú odslúžené neverejne!!!

Zákaz!!! Verejného slávenia bohoslužieb !!!

Zákaz !!! Verejného slávenia bohoslužieb!!!

od 10. marca 2020 vrátane (teda už dnes) do 23. marca 2020 vrátane, prípadne do odvolania tohto zákazu!

Možnosť sledovania priamych prenosov bohoslužieb prostredníctvom stránky www.logos.tv, v televízii a v rozhlase

Intencie daného dňa budú odslúžené neverejne!!!

Chrám bude naďalej otvorený od 8:00-20:00

Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej epidémie:

Presvätá Bohorodička, ty si pred 350-timi rokmi uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie. Vypros nám milosť, aby sme mohli zakúsiť tvoju materinskú starostlivosť. Pomôž nám obnoviť v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu zem, ako verní strážcovia. Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Vypros im u Nebeského Otca i svojho Syna Ježiša Krista uzdravenie ich tela, ich mysle a ich ducha. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a posilni ducha solidarity medzi nami. Podpor lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú prostriedky na ochranu svojho zdravia. Ty si naša Matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi. Prosíme ťa úprimne, ako Matku, ktorá miluje svoje deti. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme mohli Boha oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorý sa v Božom chráme k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie celej Cirkvi i celého sveta. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky vekov. Amen.

Zákaz Verejného slávenia bohoslužieb !!!

Bližšie informácie k zákazu verejných bohoslužieb

Drahí duchovní otcovia, milí bratia a sestry, veriaci Prešovskej archieparchie,  na základe Stanoviska KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb z 10. marca 2020, vám zasielame ďalšie resp. rozšírené informácie, po tom, čo sme včera mailom informovali kňazov:

 1. V prílohe predkladáme Zdôvodnenie zákazu svätých omší a usmernenie ostatných cirkevných obradov od hlavného hygienika Slovenskej republiky.
 2. Oznamujeme, že v najbližšiu nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) 15. marca 2020 o 10:00 bude RTVS vysielať priamy prenos slovenskej archijerejskej svätej liturgie sv. Bazila Veľkého z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorej hlavným slúžiacim bude prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Svätá liturgia bude bez prítomnosti veriacich, iba s najnutnejšou účasťou kňazov, asistencie a spevákov. Tento priamy prenos bol už dlhodobo plánovaný a ponúkame ho spolu s RTVS obzvlášť v tejto situácii. Preto prosíme kňazov, aby o tom veriacich čo najviac informovali.    
 3. Žiadame kňazov, aby aj počas tohto obdobia rezidovali vo svojej farnosti a boli tak k dispozícii veriacim – nielen prostredníctvom telefónu, ale v prípade potreby aj osobne.
 4. Zakázané sú verejné bohoslužby, teda kňazi podľa možnosti majú sláviť sväté liturgie, prípadne aj niektoré iné slávenia neverejne za zatvorenými dverami chrámu. Je vhodné ba potrebné, aby sa naďalej používali zvony a aj tak boli veriaci upovedomení o tom, že sa môžu duchovne zjednotiť s kňazom, ktorý sa modlí v chráme.
 5. Prosíme kňazov, aby – ak je to možné – ponúkali veriacim možnosť v priebehu dňa navštevovať chrám k osobnej modlitbe (mimo času bohoslužieb, kedy je chrám uzamknutý).
 6. Farské oznamy veriacim ponúkajte prostredníctvom oznamov na dverách chrámov, prípadne na prístupných farských nástenkách, ale aj na webových stránkach farností, prípadne obecných stránkach či prostredníctvom obecného rozhlasu.     
 7. Ak sa chcú veriaci vyspovedať, nech si s kňazom telefonicky dohodnú čas svätej spovede v chráme.
 8. To isté platí v prípade udelenia sviatosti pomazania chorých. Ak veriaci zavolajú kňaza, je potrebné ísť.
 9. V prípade, ak si vážne chorý pacient žiada kňaza, má o to on priamo alebo jeho príbuzní telefonicky požiadať zdravotnícky personál a po dohode kontaktovať nemocničného kňaza. V prípade ak nemocnica nemá nemocničného kňaza, kňaza z farnosti.
 10. V prípade žiadosti o krst (iniciačné sviatosti), ak je to možné, dohodnite s rodinou krst na čas po skončení zákazu verejných bohoslužieb. Ak to nie je z nejakého vážneho dôvodu možné, udeľte tieto sviatosti v chráme v čo najužšom kruhu rodiny.  
 11. Čo sa týka pohrebov, je potrebné vykonať pohreb s obmedzeným množstvom ľudí, podľa možnosti v kruhu najbližšej rodiny, s vynechaním úkonu bozkávania krížika (posledného cilovanija). Pri žiadosti o zádušnú svätú liturgiu treba postupovať takto: Ponúknuť pozostalým, že zádušnú svätú liturgiu bude sláviť sám kňaz neverejne v chráme. Ďalšia možnosť je posunúť zádušnú svätú liturgiu na čas po skončení zákazu verejných bohoslužieb, napr. na deviaty alebo štyridsiaty deň, alebo iný deň.    
 12. Prosíme kňazov, aby popri osobnej komunikácii s veriacimi, ktorá nie je zakázaná, používali aj všetky iné vhodné a dostupné možnosti komunikácie, aby sa veriaci v tomto čase Veľkého pôstu necítili osamotení vo svojom duchovnom živote, aby sa nemohli cítiť opustení svojimi duchovnými pastiermi. Aby sme im pomohli tento vzácny čas pôstu prežiť duchovne čo najintenzívnejšie. Preto im ponúkajme všetky vhodné možnosti k osobnému a rodinnému duchovnému životu.
 13. Podľa tradície východných cirkví všedné dni veľkopôstneho obdobia sú aliturgické, teda spoločenstvo cirkvi sa modlí utierne, časy a večierne s výnimkou sobôt a nedieľ. Preto veriacich pozývame k osobnej a spoločnej rodinnej modlitbe hodiniek (časov), ale aj večierne prípadne utierne z modlitebných kníh alebo prostredníctvom webstránky casosolov.sk alebo mobilnej aplikácie casoslov.sk.
 14. Využime tento čas v našich rodinách, ktoré sú domácimi cirkvami, na spoločnú modlitbu s Božím slovom, čítanie Svätého písma, spoločnú modlitbu žalmov, svätého ruženca, ale aj na spoločné rozhovory s deťmi o viere a Cirkvi, aby sme takouto formou mohli Krista prijímať duchovne.
 15. Keďže v tieto nedele nie je možnosť byť fyzicky prítomný na svätej liturgii, všetci veriaci môžu mať pokojné svedomie, lebo táto neúčasť na svätej liturgii ich v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom. V najbližšiu nedeľu (Krížupoklonnú nedeľu) a nasledujúci týždeň odporúčame, aby pri spoločnej modlitbe si rodina uctila Kristov kríž, vystavila ho na dôstojné miesto a zapálila sviečku. Aj pri iných spoločných rodinných modlitbách možno mať vystavený kríž a zapálenú sviečku.
 16. V tejto situácii veriacim ponúkame aj modlitbu v rozličných potrebách a
  modlitbu ku klokočovskej Bohorodičke (v prílohách).
 17. Bohoslužby v priamom prenose na www.logos.tv je možné sledovať z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove v tomto poriadku:

Všedný deň:

16:30  Svätá liturgia; v stredu a v piatok služba vopred posvätených darov

Sobota:

07:00  Svätá liturgia a panychída s hramotami

17:00  Veľká večiereň

Nedeľa:

07.00  Utiereň

08.00  Svätá liturgia

10:00   Svätá liturgia

17:00   Veľkopôstna večiereň

Zároveň možno sledovať priame prenosy bohoslužieb na www.logos.tv z hory Zvir v Litmanovej (svätá liturgia 10:00 – 12:00, Korunka Božieho milosrdenstva 15:00 – 15:15), z Baziliky minor v Ľutine a z niekoľkých ďalších miest (katedrály v Košiciach a Bratislave a pútnické miesta).

 1. Televízia Zemplín (zemplin.tv) ponúka viacero priamych prenosov bohoslužieb, aj z Katedrály sv. Jána Krstiteľa v Prešove (PO – PI svätá liturgia o 16:30, SO svätá liturgia o 7:00, Veľká večiereň o 17:00, NE Utiereň o 7:00, sväté liturgie o 8:00 a 10:00, Veľkopôstna večiereň o 17:00) a z hory Zvir v Litmanovej (svätá liturgia 10:00 – 12:00, Korunka Božieho milosrdenstva 15:00 – 15:15).
 2. Televízia Lux:

PO – PI: 7:00 , 12:00 , 19:00

SO: 7:00, 18:00 

NE 15. 3. 2020: 10:30, 18:00

NE 22. 3. 2020: 10:00, 18:00

Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX. 

 1. Rádio Lumen:

Od stredy 11. marca si vypočujete denne v priamom prenose sväté omše z rozhlasovej kaplnky sv. Michala Archanjela v Banskej Bystrici a ďalších miest a to hneď dvakrát denne. Ráno o 8:30 a večer v tradičnom čase o 18:00.

 1. Kňazom ponúkame príhovor hovorcu KBS Martina Kramara k tejto situácii: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200311034.
 2. Ponúkame aj homíliu Svätého Otca Františka z 10. marca 2020:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310028.

 1. Nezabúdajme na dodržiavanie hygienických pokynov, ktoré sú už všeobecne známe.

Nech nás táto ťažká situácia, keď sú zakázané verejné bohoslužby, neoberie o duchovnú radosť z prežívania pôstneho obdobia, ale nech ešte viac zintenzívni našu túžbu po Kristovi. Tento náš kríž spojený s vírusovým nebezpečenstvom nech upriami našu pozornosť na Ježiša Krista, ktorý zomrel pre našu spásu na kríži.

V očakávaní slávneho Kristovho vzkriesenia

Arcibiskupská kúria v Prešove

Modlitba za ochranu ku Klokočovskej Bohorodičke v čase vírusovej epidémie:

Presvätá Bohorodička, ty si pred 350-timi rokmi uchránila náš ľud v ťažkých časoch od smrti a zničenia. Tvoj plač a tvoje slzy na ikone v chráme vystrašili nepriateľa a zahnali ho na útek. Zhliadni milosrdne na náš dnešný stav, keď sa nachádzame uprostred novej vírusovej epidémie. Vypros nám milosť, aby sme mohli zakúsiť tvoju materinskú starostlivosť. Pomôž nám obnoviť v nás jednu myseľ a nové srdce, aby sme sa mohli postarať o našu zem, ako verní strážcovia. Zverujeme ti všetkých chorých a ich rodiny. Vypros im u Nebeského Otca i svojho Syna Ježiša Krista uzdravenie ich tela, ich mysle a ich ducha. Pomôž všetkým členom našej spoločnosti plniť svoju úlohu a posilni ducha solidarity medzi nami. Podpor lekárov a zdravotný personál v prvej línii, sociálnych pracovníkov a vychovávateľov. Príď na pomoc zvlášť tým, ktorí potrebujú prostriedky na ochranu svojho zdravia. Ty si naša Matka a ochrankyňa v ťažkých časoch, ktoré trvajú stále na tejto zemi. Prosíme ťa úprimne, ako Matku, ktorá miluje svoje deti. Osloboď nás od epidémie, ktorá nás zasiahla, aby sme mohli Boha oslavovať a ďakovať Ti s obnoveným srdcom. Matka naša, neopúšťaj nás tak, ako si pred stáročiami neopustila tých, ktorý sa v Božom chráme k tebe utiekali. Prosíme, pomáhaj nám k životu viery a obety pre dobro a šťastie celej Cirkvi i celého sveta. Raz nás všetkých uveď do večnej rodiny neba, kde ti budeme ďakovať a Boha v Trojici Svätej jediného chváliť na veky vekov. Amen.

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase. 

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené. Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu. 

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: “Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šíreniechoroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!”

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 08.03.2020

Dnes Vás srdečne pozývame na veľkopôstnu večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben. Je stretnutie deti, ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď a na slávnostné sväté prijímanie  o 18 00 hod. v kláštore.

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.  

V piatok sv. liturgia ráno nebude, od 9 00 hod. bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia až do   17 30 hod., kedy bude krížová cesta, ktorú budú viesť ženy – matky. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

V sobotu – je tretia zádušná sobota – sv. liturgia bude ráno o 7 00 hod., po ktorej bude nasledovať panychída s hramotami. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 7 30 (sv. liturgia Bazila Veľkeho), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a  o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. o 17 00 hod. Veľkopôstna večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Oznam: Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov pozýva predškolákov a ich rodičov na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11.3. a 18.3.2020 v čase od 13 00 hod. do 17 00 hod. Využite túto nezáväznú príležitosť prezrieť si priestory školy, porozprávať sa s vedením a pedagógmi školy, ale hlavne vyskúšať zručnosti detí potrebné k zápisu do 1. ročníka.

Oznam: prišlo nove číslo časopisu SLOVO, ktoré si môžete vyzdvihnúť v sakristii.

Oznam a pozvánka: Pozývame mladých na Európske stretnutie redemptoristickej mládeže, ktoré sa uskutoční  v dňoch 29. júla. až 2.augusta 2020 v Bratislave. Hľadáme aj dobrovoľníkov na toto stretnutie. Pre dobrovoľníkov je potrebné ovládať aspoň stredne angličtinu, či iné cudzie jazyky. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii.

otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ, po zvážení a konzultácii s odborníkmi nariadzuje, aby sa podávanie Eucharistie v chrámoch Prešovskej archieparchie vykonávalo od nedele 8. marca 2020 do odvolania nasledovne:

 1. Najprv príjmu Eucharistiu pod spôsobom vína deti, ktoré ešte neboli na prvú svätú spoveď.Eucharistiu príjmu z lyžičky.
 2. Potom kňaz podáva Eucharistiu pod spôsobom chleba, rukou, ostatným veriacim na ruku (z diskosa, alebo inej nádoby). Veriaci majú k Eucharistii pristupovať tak, že predložia otvorenú dlaň vo výške hrude, kňaz položí Eucharistiu veriacemu na otvorenú dlaň a veriaci si ju sám vloží do úst pred kňazom. Prosíme upozorniť veriacich vopred, aby požili aj omrvinky, ktoré ostanú po prijatí na dlani.
 3. Nakoniec, v mimoriadnych prípadoch, kedy veriaci nie sú schopní prijať Eucharistiu z dlane, kňaz im podáva Eucharistiu do úst rukou opatrne ako posledným. 

Pri ohlásení tohto oznamu pred začiatkom svätej liturgie prosíme upozorniť rodičov, ktorých deti už budú prijímať Božie Telo do dlane, aby ich rodičia pred samotným svätým prijímaním usmernili. 

Prosíme, aby ste tieto informácie prečítali svojim veriacim pred začiatkom svätých liturgií.

Toto nariadenie je dočasné a jeho odvolanie Vám bude včas oznámené.

Informácia pre kňazov: Taktiež prosíme, aby ste vynechali vo svätej liturgii “bozk pokoja” s ostatnými kňazmi a aby len hlavný slúžiteľ pobozkal vrch diskosa, čaše a prestol. Samozrejme prosíme, aby častice určené na Eucharistiu mali väčší rozmer a skôr tvar “obdlžníka”.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 01.03.2020

Po liturgiách bude zbierka na charitu. Dnes Vás srdečne pozývame na veľkopôstnu večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho, ktorá bude o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: v obvyklom čase ako vo veľkom pôste.

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.                             

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.                                                                                                  

Vo štvrtok pri sv. liturgiách udelíme sviatosť pomazania chorých.                              

V piatok sv. liturgia ráno nebude, od 9 00 hod. bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia až do   17 30 hod., kedy bude krížová cesta, ktorú budú viesť muži. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.

V sobotu – je druhá zádušná sobota – sv. liturgia bude ráno o 7 00 hod., po ktorej bude nasledovať panychída s hramotami. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 7 30 (sv. liturgia Bazila Veľkeho), 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a  o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Veľkopôstna večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod.

V tomto týždni je prvopiatkový týždeň, spovedať sa bude pri všetkých sv. liturgiách a štvrtok a piatok od 17 00 hod, a piatok chorých od 8 00 hod.

Oznam: na budúcu nedeľu odchádza autobus do Litmanovej od Gymnázia ráno o 5 30 hod.

Oznam: Cirkevná základná škola sv. Petra a Pavla Stropkov pozýva predškolákov a ich rodičov na Dni otvorených dverí, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11.3. a 18.3.2020 v čase od 13 00 hod. do 17 00 hod. Využite túto nezáväznú príležitosť prezrieť si priestory školy, porozprávať sa s vedením a pedagógmi školy, ale hlavne vyskúšať zručnosti detí potrebné k zápisu do 1. ročníka.

Oznam: kto by mal záujem drahý bratia a sestry poukázať 2 % zo svojej dane z príjmu na našu michalovskú viceprovinciu redemptoristov, alebo nášmu zboru,  vzadu na stolíku sa nachádzajú vyhlásenia. Už vopred Vám z úprimného srdca ďakujeme    

Oznam: v utorok odchádza autobus do Vranova nad Topľou na akciu Farnosť na ľade o 9 30 hod. od cerkvi; cena je symbolické 1,- euro na osobu. Klzisko je objednane od 11 30 do 13 30 hod., ešte sú voľne miesta. Záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii.

Oznam a pozvánka: Pozývame mladých na Európske stretnutie redemptoristickej mládeže, ktoré sa uskutoční  v dňoch 29. júla. až 2.augusta 2020 v Bratislave. Hľadáme aj dobrovoľníkov na toto stretnutie. Pre dobrovoľníkov je potrebné ovládať aspoň stredne angličtinu, či iné cudzie jazyky. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii.

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 23.02.2020

Po liturgiách bude zbierka na náš chrám lebo je posledná nedeľa v mesiaci. Na 15 00 hod pozývame členov Arcibratstva sv. ruženca a aj všetkých Vás drahí bratia a sestry na modlitebné stretnutie. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. Dnes je stretnutie rodičov prvopríjmajúcich detí o 19 00 hod. v kláštore.

Liturgický program v priebehu týždňa: obvykle ako vo veľkom pôste.

V pondelok – zajtra – je začiatok veľkého pôstu. V tento deň je zdržanlivosť od mäsa, mlieka a vajec + pôst! Počas celého pôstu je v stredu a piatok zdržanlivosť od mäsa a sv. liturgie ráno nebudú iba večer Liturgie vopred posvätených darov.  

V utorok po večernej sv. liturgii sa pomodlime Veľkopôstny moleben.                             

V stredu sv. liturgia ráno nebude, večer o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej liturgia vopred posvätených darov.                                                                                                  

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.                             

V piatok sv. liturgia ráno nebude, od 9 00 hod. bude vyložená Najsvätejšia Eucharistia až do   17 30 hod., kedy bude krížová cesta, ktorú budú viesť rodiny. O 18 00 hod. bude Liturgia vopred posvätených darov.                                        

V sobotu sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. a večer o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia 7 30 (sv. liturgia Bazila Veľkeho) 9 30 hod. (cirkevnoslovanská) a  o 11 00 hod. zameraná na rodiny s deťmi. Veľkopôstna večiereň s poklonami Efréma Sýrskeho o 17 00 hod. Večerná sv. liturgia bude o 18 00 hod. a pri všetkých sv. liturgiách bude zbierka na charitu.

Oznam: prišlo nove číslo časopisu SLOVO, ktoré si môžete vyzdvihnúť v sakristii.

Oznam: kto by mal záujem drahý bratia a sestry poukázať 2 percent zo svojej dane z príjmu na našu Viceprovinciu Michalovce redemptoristov, alebo nášmu zboru,  vzadu na stoliku sa nachádzajú vyhlásenia. Už vopred Vás z úprimného srdca ďakujeme    

Oznam: Aj tento rok počas jarných prázdnin organizujeme spolu s farnosťou bl. V. Hopka  akciu pod názvom FARNOSŤ NA ĽADE, ktorá sa bude konať v utorok 03.03.2020 v Hokejovej Arene vo Vranove nad Topľou. Rodiny s deťmi a mládež sa môžu nahlásiť v sakristii (treba uviesť či pôjdete objednaným autobusom, alebo vlastným autom). Odchod autobusu bude cca o 9 00 hod. od cerkvi; cena je symbolické 1,- euro na osobu. Klzisko je objednane od 11 30 do 13 30 hod.    

Oznam a pozvánka: Pozývame mladých na Európske stretnutie redemptoristickej mládeže, ktoré sa uskutoční  v dňoch 29. júla. až 2.augusta 2020 v Bratislave. Hľadáme aj dobrovoľníkov na toto stretnutie. Pre dobrovoľníkov je potrebné ovládať aspoň stredne angličtinu, či iné cudzie jazyky. Záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii.

Oznam: Duchovné cvičenia na tému modlitby: Pane, nauč nás modliť sa… Ponúkame Vám začať Veľký pôst duchovnými cvičeniami v termíne 5.-8.marca 2020 s o. Metodom M. Lukačikom v Stropkove. Začiatok vo štvrtok o 18 00 hod. sv. liturgiou, koniec v nedeľu obedom. Okrem času modlitby, bude aj možnosť individiuálneho duchovného sprevádzania. Cena 48 eur. Nahlásiť sa treba do konca februára na emaily: duchovnecssr@gmail.com alebo na tel.čísle 0944 322 150.

Vyhlásenie slovenských biskupov k parlamentným voľbám 2020

Pred parlamentnými voľbami sa mnohí pýtajú koho voliť. Niektorí pochybujú, či má vôbec význam ísť voliť. Aj keď Cirkev do kampane nevstupuje, k účasti na voľbách jednoznačne povzbudzuje. Určite má význam ísť voliť a určite je možné si vybrať. Hoci nedávame odporúčania ku konkrétnym stranám, prosíme všetkých, aby sa pred voľbami oboznámili s programom, ktorý jednotlivé strany ponúkajú. Politické ciele strán vždy konfrontujme s hodnotami evanjelia. Poďme voliť, a ako veriaci ľudia sa rozhodnime s veľkou dávkou zodpovednosti!

Nenechajme sa strhnúť heslami, ktoré hrajú na emócie. Odolajme sloganom, ktoré vyvolávajú pocity ohrozenia. Zachovajme si pokoj a zdravý rozum. Na tých, ktorí podnecujú nepriateľstvo, si dajme pozor. Rýchle a radikálne riešenia sú príťažlivé, no reálny život je zložitejší. Sme pútnici a cesta je náročná. Do cieľa však nevedú skratky, ale vytrvalosť. Ak chceme lepšie Slovensko, potrebujeme konštruktívne prístupy, ktoré majú skutočnú perspektívu.

Sme znechutení z podvodov a korupcie. Z materiálnej, aj morálnej. Nestrácajme však nádej! Je vážnym zlom podvádzať, keď ide o majetok. Nemenej vážnym, keď ide o človeka, muža a ženu stvorených na Boží obraz. Neustúpme preto nepoctivosti, ani novým ideológiám. Správne rozhodnutie urobíme, keď budeme mať na zreteli Ježiša Krista a jeho celú pravdu. Tú nesmieme nikdy opustiť! Volebné rozhodnutie urobené vo svetle evanjelia a zdravého rozumu nám svedomie nikdy nebude vyčítať.

Biskupi Slovenska sa za vás modlia, pozývajú všetkých k modlitbám za voľby a vyprosujú vám požehnanie i svetlo Ducha Svätého pre správne rozhodnutia.

V Bratislave, 21. februára 2020

Liturgický program v priebehu týždňa

Oznamy Stropkov 16.02.2020

Dnes Vás srdečne pozývame na večiereň, ktorá bude o 1725 hod. Večerná sv. liturgia bude o 1800 hod.

Liturgický program v priebehu týždňa: sv. liturgie budú ráno o 6 30 hod. a večer o 18 00 hod.

V utorok je stretnutie deti, ktoré sa pripravujú na prvú sv. spoveď a na slávnostné sväté prijímanie  o 18 00 hod. v kláštore.

V stredu o 17 30 hod. bude Novéna k MUP a po nej sv. liturgia.

Vo štvrtok po večernej sv. liturgii sa pomodlime moleben k bl. Metodovi.

V piatok večerná sv. liturgia je zameraná na mládež a po liturgii bude Adorácia. Srdečné pozývame zvlášť mladých.

Sobota sv. liturgie budú ráno o 7 00 hod. a večer o 18 00 hod.

Na budúcu nedeľu sv. liturgie dopoludnia o 730 hod. (slovenská), o 930 hod. (cirkevnoslovanská) a o 11 00 hod. zameraná na rodiny z deťmi. Večerná sv. liturgia bude o 1800 hod. Pri všetkých sv. liturgiách  bude zbierka na náš chrám, keďže je posledná nedeľa v mesiaci. Stretnutie rodičov o 19 00 hod. v kláštore.

Oznam: Stretnutie pre deti v sobotu o 15 00 hod. v kláštore. Futbal bude o 16 00 hod.

Oznam: Stretnutie členov Arcibratstva Sv. Ruženca bude na budúcu nedeľu 23.02.2020 o 15 00 hod. Pozývame aj všetkých Vás drahý bratia a sestry na modlitebné stretnutie.

Oznam: Kto by mal záujem drahý bratia a sestry poukázať 2 % zo svojej dane z príjmu na našu michalovskú viceprovinciu redemptoristov alebo nášmu zboru,  vzadu pri časopisoch sa nachádzajú vyhlásenia. Už vopred Vám z úprimného srdca ďakujeme. 

Oznam: Aj tento rok počas jarných prázdnin organizujeme spolu s farnosťou bl. V. Hopka  akciu pod názvom FARNOSŤ NA ĽADE, ktorá sa bude konať v utorok 03.03.2020 v Hokejovej Arene vo Vranove nad Topľou. Rodiny s deťmi a mládež sa môžu nahlásiť v zakrestii (treba uviesť či pôjdete objednaným autobusom, alebo vlastným autom). Odchod autobusu bude cca o 9 00 hod. od cerkvi; cena je symbolické 1,- euro na osobu. Klzisko je objednane od 11 30 do 13 30 hod.    

Ohlášky:       

 1. Lukáš Hudzík bývajúci v Závadke a Jana Kačmárová bývajúci v Spišskej Novej Vsi. Ohlasujú sa po 3x.   

Kto by vedel nejakú cirkevno-právnu prekážku, aby tento pár nemohol uzavrieť sviatostne manželstvo, nech to oznámi na farskom úrade.

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Nastavenie Sukromia

Keď navštívite ktorúkoľvek webovú stránku, môže ukladať alebo načítať informácie vo vašom prehliadači, väčšinou vo forme súborov cookie. Ovládajte svoje osobné služby cookie tu.  

Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre fungovanie webových stránok a nie je možné ich vypnúť v našich systémoch.

Na používanie týchto webových stránok používame nasledujúce technicky požadované súbory cookie
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services